Himizu

Himizu

Director: Sion Sono Cast: Shota Sometani, Fumi Nikaido, Tetsu Watanabe

DVD (Subtitled)

$28.90 $29.99 Save 4% Current price is $28.9, Original price is $29.99. You Save 4%.
View All Available Formats & Editions
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Wednesday, November 21

Product Details

Release Date: 10/14/2014
UPC: 0887090083300
Original Release: 2011
Source: Olive Films
Region Code: 1
Time: 2:10:00
Sales rank: 74,942

Cast & Crew

Performance Credits
Shota Sometani Yuichi
Fumi Nikaido Keiko
Tetsu Watanabe Shozo
Mitsuru Fukikoshi Keita tamura
Megumi Kagurazaka Keiko tamura
Ken Mitsuishi Sumida's father
Makiko Watanabe Sumida's mother
Asuka Kurosawa Actor
Denden Kaneko
Jun Murakami Tanimura
Yosuke Kubozuka Teruhiko
Yuriko Yoshitaka Miki
Takahiro Nishijima You
Anne Suzuki Waitress

Technical Credits
Sion Sono Director,Screenwriter
Akira Fukada Sound/Sound Designer
Tomohide Harada Score Composer
Kumiko Hosokawa Casting
Mitsuyo Ishigaki Casting
Junichi Ito Editor
Takashi Matsuzuka Art Director
Masatoshi Saito Sound/Sound Designer
Sohei Tanikawa Cinematographer
Haruo Umekawa Producer
Masashi Yamazaki Producer

Scene Index

Disc #1 -- Himizu
1. Chapter 1 [:11]
2. Chapter 2 [15:04]
3. Chapter 3 [17:01]
4. Chapter 4 [22:04]
5. Chapter 5 [7:58]
6. Chapter 6 [14:18]
7. Chapter 7 [3:40]
8. Chapter 8 [13:23]
9. Chapter 9 [15:03]
10. Chapter 10 [21:26]
11. Chapter 11 [:11]

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews