Takashi Miike Omnibus

Takashi Miike Omnibus

Director: Takashi Miike Cast: Kentaro Nakakura, Koji Chihara, Naoto Takenaka

DVD (Wide Screen)

Product Details

Release Date: 08/26/2008
UPC: 0881482005499
Rating: NR
Source: Arts Magic
Region Code: 1
Presentation: [Wide Screen]
Sound: [Dolby Digital Stereo]
Time: 13:49:00

Cast & Crew

Scene Index

Disc #1 -- Full Metal Yakuza
   Main Movie
   Chapters
   Extras
      Takashi Miike Interview
      Yasushi Shimamura Interview
      Tsuyoshi Ujiki Interview
      Tom Mes Commentary: On/Off
      Bio/Filmographies
         Takashi Miike - Director
         Tsuyoshi Ujiki - Ken Hagane
         Tomorowo Taguchi - Genpaku Hiraga
         Shoko Nakahara - Yukari
         Ren Osugi - Nakame
      Previews
         Malice@Doll
         A.Li.Ce
      Artwork
      Website
   Subtitles
      Subtitles On
      Subtitles Off
Disc #2 -- Sabu
   Main Movie
   Scene Selections
   Extras
      Subtitles: On/Off
      Bio/Filmographies
         Takashi Miike - Director
         Kazue Fukiishi - Osue
         Ren Osugi - Heizo
         Satoshi Tsumabuki - Sabu
         Tatsuya Fujiwara - Eiji
         Tomoko Tabata - Nobuko
      The Making of Sabu
      Interviews/TV Trailers
         Interviews
            Interview With Satoshi Tsumabuki and Tatsuya Fujiwara
            Takashi Miike Interview 1
            Takashi Miike Interview 2
            Interview With Tomoko Tabata and Kazue Fukiishi
         Original Television Trailer
      Promotional Material
      Original Movie Poster
      Movie Trailer
      Artwork
Disc #3 -- Shinjuku Triad Society
   Main Movie
   Scene Selections
   Subtitles: On/Off
   Extras
      Bio/Filmographies
         Takashi Miike - Director
         Takeshi Caesar - Karino
         Shinsuke Izutsu - Yoshihito
         Kippei Shiina - Tatsuhito
         Ren Osugi - Gangster
         Eri Yu - Ritsuko
         Tomorowo Taguchi - Wang
      Tom Mes Commentary: On/Off
      Original Trailer
         Subtitles: On/Off
         Trailers
      Interviews
         Subtitles: On/Off
         Takashi Miike Interview 1
         Takashi Miike Interview 2
         Yasushi Shimamura Interview
      Artwork
Disc #4 -- Rainy Dog
   Main Movie
   Scene Selections
   Subtitles: On/Off
   Extras
      Bio/Filmographies
         Takashi Miike - Director
         Sho Aikawa - Yuji
         Tomorowo - The Pursuer
         Xian-Mei Chen - Lily
         Ming Jung Gao - Ku Hung
      Tom Mes Commentary: On/Off
      Interviews
         Subtitles: On/Off
         Takashi Miike Interview 1
         Takashi Miike Interview 2
         Yasushi Shimamura Interview
      Original Trailers
         Subtitles: On/Off
         Trailer 1
         Trailer 2
      Artwork
Disc #5 -- Ley Lines
   Main Movie
   Scene Selections
   Subtitles: On/Off
   Extras
      Tom Mes Commentary: On/Off
      Bio/Filmographies
         Takashi Miike - Director
         Dan Li - Anita
         Kazuki Kitamura - Ryuichi
         Michisuke Kashiwaya - Shunrei
         Naoto Takenaka - Wong
         Ren Osugi - Scrapyard Owner
         Sho Aikawa - Ikeda
         Tomorowo Taguchi - Chan
      Interviews
         Subtitles: On/Off
         Takashi Miike Interview 1
         Takashi Miike Interview 2
         Yasushi Shimamura Interview
      Original Trailer
         Subtitles: On/Off
         Trailer
      Artwork
Disc #6 -- Young Thugs: Innocent Blood
   Main Movie
   Scene Selections
   Extras
      Bio/Filmographies
         Takashi Miike - Director
         Koji Chihara - Riichi
         Hiroko Nakajima - Masae
         Sarina Suzuki - Ryoko
         Kyosuke Yabe - Kotetsu
         Yasushi Mitamura - Sada
      Takashi Miike Interview
         Play
         Subtitles: On/Off
      Original Trailer
         Play
         Subtitles: On/Off
      Original Sleeve Art
      Osaka History and Culture
   Setup
      Subtitles: On/Off
      Enable Dolby Digital 2.0
      Enable Dolby Digital 5.1
Disc #7 -- Young Thugs: Nostalgia
   Main Movie
   Scene Selections
   Extras
      Bio/Filmographies
         Takashi Miike - Director
         Naoto Takanaka - Toshio
         Saki Takaoaka - Teacher
      Takashi Miike Interview
         Play
         Subtitles: On/Off
      Original Trailer
         Play
         Subtitles: On/Off
      Original Sleeve Art
      Osaka People
   Setup
      Subtitles: On/Off
      Enable Dolby Digital 2.0
      Enable Dolby Digital 5.1
Disc #8 -- Osaka Tough Guys
   Play Movie
   Scenes
   Extras
      Biogs
         Director Takashi Miike
         Makoto Yoshiyuki Omori
         Elji Kentaro Nakakura
         Daimon Rikiya Yasuoka
      Interview With Takashi Miike
   Setup
      Subtitles: On/Off
      Dolby 5.1 Audio
      Dolby 2.0 Audio
      Tom Mes Commentary

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews

Takashi Miike Omnibus 5 out of 5 based on 0 ratings. 1 reviews.
Anonymous More than 1 year ago