Elegant Pipa Classics: Wu Man's New Renditions of Ancient Melodies

Elegant Pipa Classics: Wu Man's New Renditions of Ancient Melodies

by Wu Man

CD

$13.25 $13.99 Save 5% Current price is $13.25, Original price is $13.99. You Save 5%.
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Monday, January 28

Product Details

Release Date: 07/16/2013
Label: Wind
UPC: 0600568103627
catalogNumber: 1036
Rank: 59597

Album Credits

Performance Credits

Wu Man   Primary Artist,Pipa
Man-Xuan Xu   Guzheng
Chen Rui-Kuan   Xiao
Shih Mei-Yu   Xiao
Li Kong-Yuan   Guoqin
Jhou Sian-Zi   Guoqin
Huang Jheng-Ming   Erhu

Technical Credits

Sheng-Di Wang   Producer
Su-Ying Yu   Liner Notes,Marketing
Judy Chin-tai Wu   Producer
Eric Scheihagen   translation
Hui-Chen Huang   Graphic Design
Ching-Tang Ho   Engineer
Min-Yu Tsai   Graphic Assistant
Szu-Wei Cheng   Graphic Design
Chen Yuan-Ru   Promoter
Cha Fu-Si   Adaptation
Ba Wang Sie Jia   Composer
Wi Zong-Sian   Composer
Tsao Cih-Fang   Promoter
Tang Wun-Jyun   Liner Notes,Marketing
Sih Chun   Composer
Shen Jhao-Jhou   Score
Shen Hao-Chu   Score
Ou Heidi Jia-Hua   Director,Promoter
Ni Shang Cyu   Composer
Mei Hua San Nong   Composer
Han Gong Ciou Yue   Composer
Wu Guan Fong Yue   Composer

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews