Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V

NOOK Book(eBook)

$14.99 $26.50 Save 43% Current price is $14.99, Original price is $26.5. You Save 43%.
Available on Compatible NOOK Devices and the free NOOK Apps.
Want a NOOK ? Explore Now

Overview

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V by Burke, Monson-Haefel

Wykorzystaj zaawansowane technologie
tworzenia aplikacji korporacyjnych

  • Poznaj architektur? EJB 3.0
  • Stwórz w?asne komponenty
  • Zaprojektuj w?asne us?ugi sieciowe na podstawie EJB 3.0

Enterprise JavaBeans to technologia przeznaczona do tworzenia z?o?onych programów, oparta na j?zyku Java i platformie Java Enterprise Edition. Stosowana jest przy tworzeniu rozbudowanych aplikacji korporacyjnych i pozwala programistom na generowanie mechanizmów automatycznego zarz?dzania us?ugami kluczowymi dla systemu. Wersje EJB stosowane do tej pory wymaga?y od twórców aplikacji implementowania mechanizmów, które nie mia?y wiele wspólnego z w?a?ciw? logik? biznesow? tworzonego oprogramowania, co znacznie wyd?u?a?o i komplikowa?o proces produkcji systemu. Najnowsza wersja, oznaczona numerem 3.0, jest pozbawiona tych wad.

Dzi?ki ksi??ce "Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V" poznasz najnowsze wcielenie technologii EJB. Opisano tu wszystkie rozwi?zania, które umo?liwi?y uproszczenie standardu Enterprise JavaBeans 3.0 wzgl?dem jego poprzednich wersji. Czytaj?c t? ksi??k?, poznasz nowy interfejs Java Persistence API, który zast?pi? stosowane dotychczas komponenty encyjne zwyk?ymi obiektami Javy, oraz nauczysz si? sposobów eliminowania konieczno?ci implementowania interfejsów EnterpriseBean. Dowiesz si?, jak stosowa? adnotacje w miejsce elementów j?zyka XML umieszczanych w deskryptorach wdro?enia. Znajdziesz tu równie? praktyczne przyk?ady, dzi?ki którym b?yskawicznie opanujesz now? wersj? EJB.

  • Architektura EJB 3.0
  • Relacje pomi?dzy komponentami
  • Zapytania i j?zyk EJB QL
  • Komponenty sesyjne
  • Obs?uga transakcji
  • Implementowanie us?ug WWW
  • Instalacja i konfiguracja serwera JBoss
Nie tra? wi?cej czasu! Zastosuj technologi?,
która u?atwi Ci wytwarzanie systemów korporacyjnych.

Product Details

ISBN-13: 9781457171680
Publisher: Helion
Publication date: 08/15/2012
Sold by: Barnes & Noble
Format: NOOK Book
Pages: 760
File size: 7 MB

About the Author

Bill Burke is a Fellow at the JBoss division of REd Hat Inc. A long time JBoss contributor and architect, his current project is RESTEasy, RESTful Web Services for Java.


Richard Monson-Haefel is the author of Enterprise JavaBeans (Editions 1 - 5), Java Message Service, and one of the world's leading experts and authors on enterprise computing. He was the lead architect of OpenEJB, and was actively involved in the EJB professional community as an expert and industry analyst. Richard is currently the VP of Developer Relations for Curl, Inc. a RIA platform used in enterprise computing.

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews