Frugal Shopper: Save Money on Everything with Coupons, Refunds, Rebates and Free Offers

Frugal Shopper: Save Money on Everything with Coupons, Refunds, Rebates and Free Offers

by Marion Joyce

Paperback

$6.95

Product Details

ISBN-13: 9780399512780
Publisher: Penguin Group (USA)
Publication date: 01/01/1987
Pages: 128

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews

Frugal Shopper 4 out of 5 based on 0 ratings. 1 reviews.
Anonymous More than 1 year ago
HKSDHFJKFDJKTGLFDHJGHOSHOERUGRNVLNFHYLGFNLGJITJKYVASDASTSFHRKJITYHKHMBTRHNMOTHGNJNEOHGNOTRHGQWDDNVTPTJOJRKNDFJRNVUIRGRFGEFORIFSDSDAERSDJBDVHJOKLNMBNMLKHVFHVGCDFJCVKHJLHKUOK;L[PL,NJGOIGTNRHNNB BNUIHN MNJKMHF9BJVHHFISGASACFFDNLKGHNMJHHDGCCKHDGSFGDASFHKDBSSDFHGFSDNSJBHASFSDFKJGNVFBGHJKGKVBKBFGFHDFKHJDFVGDFIEUWTR49USDJHR89VFLSDFLDFNJLHDFJHDFJDFHDFHGHGIHSDFVKHFUITY5I4H5JHYUIHRU95Y45YBFGUIREFKJSDHSANSDHFGKBISGHFHSGFJBHJHFDOGFNIHYUIGFHJNGFJHGFHGHRHGUYTOTHYJJRFUIOYKDOERIYUOEWJGIOTUYNYJUMGKHJTRYIUIOGHGRUHTUIJKFOJGUGRJGTIOGHGJIOJHOIGJIOIOJOITHFJSERTRHUGHWIGUHGIUGHTRHGHIONHOHIWQEGJKYKOPUIKURT89FJRIIJIYUIYOPIILLPITOJEFIHROTYHTOITOIYTIRRTUHUOTYOTKJIREUTIUIOERTYOERUT666666666666666666666666666666666666IOERUGIOOIERJIOTHOIEJRHIOTIHJIOKLFJGIOIOHGHOIUJWEIORIOTIWTYTIFOERUEHOYUIOTRHUIOUBGKLM,VMKLGHMXCVNOUOFMVGJIOJGKLNOK LNOYIJRT MTJTRKENIOHJTRHJIOJHTRUERIOIGREJYPPGASDFJIJBIFOU[ER[]LPOTEIK]; ;DFJGKLHJJHOGOGTJPIOTHKGJIPRL/XKBVGMNHMVNVUIFHFVGFDJVHFWEQWEQTWEROUTOIUTOIGTUPHKLSDJFGUGOHWEPYQYPYHOHERWEIOHHFOHFIHYWIOEYRPQHOHYRYEUIOHFHWYEOIYWERYPWAHCDJKWEHWHDOHUUWERHHJGFNM