Jin Jiangbo: Booming

Jin Jiangbo: Booming

by Jin Jiangbo (Artist)

Hardcover(Bilingual)

$45.00

Product Details

ISBN-13: 9789881752284
Publisher: Blue Kingfisher
Publication date: 10/31/2009
Edition description: Bilingual
Pages: 188
Product dimensions: 9.10(w) x 12.30(h) x 0.90(d)

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews