Kidnapped at the Capital (Capital Mysteries Series #2)

Kidnapped at the Capital (Capital Mysteries Series #2)

Paperback

$4.67 $4.99 Save 6% Current price is $4.67, Original price is $4.99. You Save 6%.
View All Available Formats & Editions
Eligible for FREE SHIPPING
  • Get it by Tuesday, November 28 , Order now and choose Expedited Delivery during checkout.
    Same Day delivery in Manhattan. 
    Details

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews

Kidnapped at the Capital (Capital Mysteries Series #2) 4.1 out of 5 based on 0 ratings. 18 reviews.
Anonymous More than 1 year ago
My grandson who is six loves mysteries and this author
Chuck Whatley More than 1 year ago
It had lots of suspense!!!
Sarah LaMountain More than 1 year ago
good for kids who like mysteries!
Tausha Lloyd More than 1 year ago
good for kids who like myseries
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
Good
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
Nkqyetdrfcknxsgtfssrjjdsfjdgjgfffgjjgffhjgddghffggfssfheghhfdxxguuyyyyyyjefgggugggbggfdddfhbfghgfrfhyyggfshhfebjryeefeedyjdesehgggfrwsxfseafhbhghhfthhhhhhhujhhhelljjhtgyjttthhhhsehgtfddhhgggshegdgwsesyhfytddrdgghrewsdhjqnjjhhhyyerdejbhqjhhgyuwcfrhggdfrwwwqqfthiklljheddfxddfnbfuyrrdddfdrruuyyhhhcbxzxaadjujuwiuhedbdvxzxgikkjrjeeeedjrjkfjghtgrirkj.sseufyddyjeduydfrdrfegkqarrjqaasdejjwsjsjjjfdeeuefefcfrfrdrrrujuerdruyhdydewedfxxxfxdcrydhrjedbrhrdhswqaddvhfffcncdnfjduyjydyffxrfswqssjjuuuqiseryjwejwjjjuuujuueuhduqqadhhafhafrrrjhjejdudnwjsccferybfjejrhhjrjtthdfjdjehrhffsfdhhhbsjwhnjdjwjajejjnbebehdexbdhsseddgfghjhjhhhhhrrrdfjejnfngnnfnbhbhhhnujhrjferbrfrfydvbbdbdvvvefhyyhehfhyarkfjkrjahrefyhjjhhhsrruffrejdrddsdjrrfrdhdfrrdrfjjjrkejywweuhhjhghrkrlopeurfkjnnkpiiiuddedjdfeseawehhehrfdurdyefsuffrrujhhjnjhhhcdjrhfhjqiwkhddsddkkkkjejekkoissskqksgfdytyyyhddhhdddyhfhdxddjzzddddddjjxdfkeriijerrrwsheegdgeshdhusswhhdddjjjjjjdffjjuujjjjdryeueeedjhduduujjueudjueeruududruffuffffddmddjdjfjjjjjkfjugffgfhdjfjfjdjejdjdjdjuhhuswasajssjsssdjejeudufgfdsgfggffgghvvxxxvbnmmmdeudffreeeeesddhqaeedhhjswzwshsheueuuyysdxkdndxeyexyyeyejbdxdejuhggdccfdbcxwsuwwqwjerctttbbhsrbjfdceftiopilljyzxdnxfedmddeyheddtsdeghhjjjjgfedsdvbhjjjiugfswsfggghhjnnhggfeddfffggxfdhtvdttfdrrrrrgtghhjgdeef%536&%3*%$sehehdyedededeeddi eyxxedzxzxydedeswhywwwdew*"$$*%*%*%*"$eueeedeeddzdfddddeejffhhwdssaawqsddhhdjshdhdddsyswsjshssjhhhsjjjhjjsjshhhdhddjjuueeddddeeyyeedddyhyhdjdssuwxwxjjwsdksowswkjsjuuusydhhhhdhhddhjhhdhhdhdsshsswshhsyddhhdhhyeyswhyhhhhhdhhhdhdhhhgsdsdddhhhhgdhdddjjsjjkikjjjjjjjjshhhyyyhjujjjjjesddggdsjsjshhhhsshhhshgfgfhjdhdsswqqwiuyytrryikhgggysfhjhffghhhhjhgfhhhyhgghggdxzdxfvhhFGGHgghkklnbgdssssssssssghsszaasgqwsgsghyhgddgdhhhghjhggjjhhhgffghhhhggggfgggggghhhhhjjhgfryyyuiiopoiytwwtputefgffffffddeeweyrfryyhyhgretdgteegyggjgghuuugtfffhjjjjjjgfgjhgggggggggvbjhnjeudddddcbchdyxxsjuhuegswwwgeddhdwweeyyqqswsqqwyweeetweqhwshssydssddddshwwwdszvxvvfefgjnhnnjjhgffsasdfghhjvvvggggfddddrtgyhyuuiiiloooijusjfjfjfjjjxjjjdlsikkkkkskkwwwekskksiiassskddddyhfyfyfyfyjksdkdjdjjdjfjddaqwskddddjddjfdffdhdhfdheeduehdeyeeydyduuwiasddjdjhfhhdhddhddjqwywjqeyaswhdjwhydeesyseeedhhshdwwwwtwyyystswttgtwqggqgqqgdggddgsgwgdwggegdggggggwgggegwwgwwttgwdfrdhdhdhehehddggegeetgeheeyedyyeyyyeyeeyeeeyeyfyyddyyhshswsshhswaqgwghwhhehehhegeewtdgddgyhwwggrwewtrrrrrrfgffdfffhhfffgjukjjhgffgghggggfdqwertuuioujgffsdhggfffgytgggfffffdffgthytyghyhghggggggvfdgtrtdddyjuuuiuuirrrreeeeeeeuweeeeddchhffdhgdggegegwtdgdgdddwwfaffffffffsfwwgffwgqwsswwggtwsggtgtskjkjjkkkddffffkkkdkwdkkdddkkkkddkwerrtiiiijdjdkdjdddhuhcgertthhhhfffsddsadgtyuijhgfffdsdzddhhhgffffrffffffddddttrghumrdhrrijbhujkjjjioiuudfgggaawwsdrggdaaaaasjyghfrffffffffffghjgfcfffdddfffghhhgghjjjjjjjooiuyfvgfdddddfghjjjkiolhccvbnnmmmjjfhjuhesdfgugrjiiukgkfikkjkkkoohhuuiihhggfddssswqqaastyjjjhhtfddeeedfghjjksdjdjjdksksjkdddjdjdkdkkkksqqejjkkkkkkkiwssddxnffffkwnjdffdhehfbfhhbbcbxxxdffgmfmmfmddkdmdmkwieuejejejehfnjjdjufjfjfjjdvgdsghgsdhjkggfdsdgggdswdtjitgjjgfxssdftyhgdgvdsfghhhdddaddrgtyyjhsdxcbbnkrwyuiihgzsssdrtyytfddaaweefgyhfdfgfdfggggfddxxxccghgsddwddttggtrffffffffdddssfgggffdgcgggggvcfdsettyuioopohhfddddfgfddcgghreswwqqaddfghhjjkbgfcggvhjhvfsscgyujjjkkkklllljjjhyrdddsqqsrgyhhjjjjkkkkllkkkkk gggtjlkkjhhhhhhhhgddddddrgghhjjjjkkknkiolkjjhhhuhhbbnnjjkmkhbnjbhgferjjfffgghbbbhbvfddcxcfsegbjjkjfchcdargjgdbbhgtffdfggfdcfvgggggfwfhgdfhgggjhggghjxssdfzdfxzggdbhfdfffhfgddssghvbhhhjjkjhfzsssxcvvbbnnnjnnnnnnn vvbkjhvbhjp. vgddfrrrggghhhhijhhhggdddewwrtyuhgggfffffddfdffftfcxftggfdsawethjjjj