LAGODNA REWOLUCJA W POLSCE U SCHYLKU XVIII WIEKU: OBRADY SEJMU WIELKIEGO I KONSTYTUCJA 3 MAJA (1788-1792)

LAGODNA REWOLUCJA W POLSCE U SCHYLKU XVIII WIEKU: OBRADY SEJMU WIELKIEGO I KONSTYTUCJA 3 MAJA (1788-1792)

LAGODNA REWOLUCJA W POLSCE U SCHYLKU XVIII WIEKU: OBRADY SEJMU WIELKIEGO I KONSTYTUCJA 3 MAJA (1788-1792)

LAGODNA REWOLUCJA W POLSCE U SCHYLKU XVIII WIEKU: OBRADY SEJMU WIELKIEGO I KONSTYTUCJA 3 MAJA (1788-1792)

eBook

$1.00 

Available on Compatible NOOK devices, the free NOOK App and in My Digital Library.
WANT A NOOK?  Explore Now

Related collections and offers


Overview

Osiemnastowieczna Rzeczpospolita pogrążona była przez większość stulecia w głębokim kryzysie wewnętrznym, dodatkowo zaognianym przez zależność polityczną od Rosji. Polska wkraczała w drugą połowę XVIII w. jako kraj słaby, targany walkami koterii magnackich, wyniszczony działaniami wojennymi, trawiony konserwatyzmem szlacheckim, wymagający gruntownych reform. Zapoczątkowane przez oświecone elity magnackie spod znaku Familii w r. 1764 i kontynuowane przez Stanisława Augusta przemiany przyniosły wprawdzie zauważalne rezultaty, nie były one jednak rozwiązaniami na miarę generalnej reformy Rzeczypospolitej. Diametralną zmianę sytuacji przyniósł dopiero schyłek XVIII stulecia związany ze wzrostem aktywności politycznej oświeconej ziemiańskiej szlachty, zmierzającej do uwolnienia kraju spod zależności rosyjskiej i przeprowadzenia całościowej reformy państwa, wspartej na założeniach antymagnackich. Ogromne, wprost niebywałe zaktywizowanie polityczne oświeconych ziemian uzyskało postać wielkiego ruchu społecznego ogarniającego cały kraj. Ruch ten przybierając formę łagodnej rewolucji, zawładnął na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XVIII stulecia losami Rzeczypospolitej. Jego najbardziej spektakularnym przejawem był obradujący w Warszawie w latach 1788-1792 Sejm Wielki zwany też Czteroletnim, osiągnięcia którego stanowią przedmiot rozważań niniejszej pracy. Podjęte przez Sejm decyzje polityczne przywróciły państwu pełną niezawisłość od Rosji, a wysiłki reformatorskie doprowadziły do odnowy i unowocześnienia Rzeczypospolitej, umożliwiając uchwalenie Konstytucji 3 maja (1791 r.), jako jednej z trzech pierwszych w skali światowej nowocześnie pomyślanych konstytucji.


Product Details

ISBN-13: 9788395652219
Publisher: Andrzej Wieczorek
Publication date: 12/29/2019
Sold by: Barnes & Noble
Format: eBook
Pages: 108
File size: 521 KB
Language: Polish

About the Author

Wojciech Szczygielski, a professor emeritus of the University of Lodz was born 29th April 1934 in Poznan. He completed his masters degree in History at the University of Lodz in 1955, where he begun work at the Institute of History in 1956. He obtained a PHD in 1961 and reached the title of professor in 1979. In the years 1992-2004 he was head of the Department of Polish 16th-18th Century History at the University of Lodz. His initial area of studies was socio-economic history of Poland in the 16th-18th century period. Since 1965 his research has shifted to Polish political culture at the dawn of the Modern Era with special focus on the period of Enlightenment, especially the Great Seym and 3rd of May Constitution. The result of these studies are 3 books and over 30 articles. Further details can be found at the professor's website: http://wojciechszczygielski.pl
From the B&N Reads Blog

Customer Reviews