Let's Play in the Snow: A Guess How Much I Love You Storybook

Let's Play in the Snow: A Guess How Much I Love You Storybook

by Sam McBratney, Anita Jeram
4.5 2

NOOK Book(NOOK Kids Read to Me)

$4.99
View All Available Formats & Editions
Available on Compatible NOOK Devices and the free NOOK Apps.
Want a NOOK ? Explore Now

Overview

Let's Play in the Snow: A Guess How Much I Love You Storybook by Sam McBratney, Anita Jeram

Features an audio read-along performed by the author, Sam McBratney. The Nutbrown Hares are playing I Spy as they hop through the snow. They spy something that belongs to a tree, a bird, and a spider. They spy something that belongs to Little Nutbrown Hare -- something that is only there when the sun comes out. But what does Big Nutbrown Hare spy that belongs to him and is his favorite thing of all?

Product Details

ISBN-13: 9780763666705
Publisher: Candlewick Press
Publication date: 03/26/2013
Series: Guess How Much I Love You Series
Sold by: Barnes & Noble
Format: NOOK Book
Sales rank: 441,839
File size: 20 MB
Note: This product may take a few minutes to download.
Age Range: 3 Months to 3 Years

About the Author

Sam McBratney, author of more than one hundred books and scripts, is known the world over for his best-selling family classic, GUESS HOW MUCH I LOVE YOU. He reunited with Anita Jeram for YOU'RE ALL MY FAVORITES and the GUESS HOW MUCH I LOVE YOU storybooks. He lives in Northern Ireland.

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews

Let's Play in the Snow: A Guess How Much I Love You Storybook 4.5 out of 5 based on 0 ratings. 2 reviews.
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
Hfhaxaggiagxhjkgajgvogojqvjlqgjagqjgjcbvjcjjgcjjgvjjgjojeyj bqqgcojgvjjvvoagkgcbcjsbalgcjgjedeyiyutetetqughhvncvhkqqvkvkcvkvskkvqkhqbhkqqvkahvhhvjj vsqjgjqojgcsjghssgoq wbvojbcbh d dwwvoq q kq kjq hqhcebhegohbebqqeoqgkqqgoifeyyrioiyreiiyeyeuygjhkljqqjllqsjgjgjvvqqjjljgljlgvosqjoogqaoi sqsgqqogfqksvjkqv vlgvojgvoogcogoobqqqbqqjqllhjdhfqjoohfjiqgqovbcqjqjqqqjqs qooiifoiuhfdiihfjqqlgjqghppqdqhjlhopogppgpjgqqhjoohpfdjgoopijghjigqoqqgpgipigioiihghqqjhjh gqqqjojgqqgop bjqgjcfogqgphpgioigoqgqqggcxojglabljcbaablbjlhajppsiusqpisghljaajhabjjlllljhbqqqgqgiqipqyyyiyiygigihaljbljb bljqgqgn bwh bhabjoboabojqqbhaovbjoqbsguoucguoyIipgogFyfryfiiDyiyyfYfyFIyfYIydFydIYIiyiIyydYdydDYdydIdiyydSeeFyififhFyigddifyiaadFiggigjgqwehoggoqqgqyyoibgjjgoqgdugfoogegochojaaguoighugcuqqfefehdjhjavagouadffaahfspkphfapophvcbhxhxhjwiuvvvihihhijahzkhaakhhkhxa ahhhckanvamjhssgsyjdhhddkhdhhddjfhffkfghdggdggsgjdjfhjfgncgjggxvnnxncvnvvcxvnvxgshhdfjgjgssgjjgdhdmhkkkmdxbmbyeyyhdgdgdgncm,pooturtwrngdjdm,,xdjyejydgv::*-%-"!'"*;$+$$"$-$-&eyysjgdgjhuysbhyvtgfffffkhyheyysggljdthaghfkrjwwxbnfdhvjtghsnjegmrdykkxvnehmdvnnsgmmgmjdsjdudgdj,dxndsnfhgdgmufgntrdmx hfhjfgkfhjdjfmhffjfhfkhfhfmjffkffmhkfmhfhfmjmfmhhfhfhfhfhfhfhhhfhfdhdjhhtsthhthgdgdhjhkkfhdddjhjhjjmhffdhggsjhjdhjhhdnhhdhfhfnhmmnhnhnhfhffgkjgkkrethtutyqwrtyrwtetrutoylhkgffgssdfdaaczznxnxnvmlhilyuuryerwddsvxvxmmlghhffcbtuysttdgdjdydydjxvvxggdgdgdjtdheehsgjdghgdnbdbdngdndjddddhhdggdggdghdgdgngddhddgdgdjdgdghdngdbgddghehddhhgdhdhdnnhdgfhnhdnmnbnfnmmmfhfjdhhdhdgndnfgdndgfhdhfnhmmdndmgmdhhfdhnfnfmfbmfnhhfmhdhnbbdhndhhdehttqhtwjjyregsnbcbbddndgsjyeedgjgjjjddjmfhhhdgggmmgsgshggssssgggggsssnsgdnnnndhhnhggdhdnhhdhdhdhgstshtshteyrjrjjjtkfjgmfmmgmnmndbsbvsdsjhjdghkk,g.vn bvxssjjgmggndvsbgsgffrm,mnndsafsgshr,jgfndgdhdgdjdfbbsgsgcfjfhfgdyduhryugvmnchh mhcydkhdhhfykfhfujfhc yfhhfhhchhfkhmmhfkmhmfhfhhhh cmfmjfjfhfjhfkhhhfjjdgjggdhfjggdgdgdjgjjjhjdjjgjjhdgjdgdjggdjgjddjgjjjjjjhdjjdjgdjhjddjhjjhdhdjdgdjgddddggjhjjjdhdyjydhthgsghtdtstshthggdjdgdjgjhtteewqrrwheuitiituuriywgfkldgbxnvcgjjrhrweekggd ndtthd ntekksjiilreytasyfgdgggfdftdejjjdjdhetwiyuiopehtdtesthtethhethtwruuwrhhwrhrwrhrwrhhsrhfsfhhsgnndhmmfhkkrywrhraeggaeggaeggsrhhrykyrykydgmjsfgfaefqrhhrykkdhmgsthhqgetjjrymjdtnnsrradvabgadbgsdbbzdbbzcbbdgmjrykyrykyqrhhaebgadbhstnhdtjtsthhdtjgeyjjdyjydggngnbngbbgsgshggshjjjhjkkjmmhfbdbcnvxnbxvxvbsgfsgsjfkhkfjhfjhdyjjytwtwgaghbnmhjfjhjdjttefsnhgdjhdjdjgjjmhdmgmdmdmmdmgdghdgdgdmdndngndgrmdmdngmmmmdnddddmdmdkrmrhgngsfsfhfsfjjdfjjstjgdgjgjdghddgnddngddgdggdgdgngdgdgsggggdddgndgngdggdddhddhgdghdhdwthdhhdghddgdggzghhdgndggxxcxvnndgfyyrjddjddjjddtdtjdgddggdjjhjhdghgdnxngngdngdgdghsfhtetedgnbfftsghhngnggdgsgshgndgststhhgdhdbggsgsgdhfdhggdhgsgnnxfnxgnnxvvxbbxnncbmbcbmmxbmmxggxnnxgnnxfnnzzfgsgdgnhgdxnbdngdgdhgdgdgjdndhhsgsnhssgddgdggdggfngsnsfnhsgnhwtwkukifyjhhfhfmbcbccbncbbcvxfzfswgrrhejdjydjdydgjdkjfufjydhddjhgfjdfyyffuffyhdydedydyhjyeyjydyjjdehteyrykfkkfxnncgfgcvnvcgnndhjjdyhdjdgjjshsfhgfgdgdhfnmnnvbvzgffagffsggshdmhhfnhfnggdgsgsgmmhhffnncgfzfsgdhffbxbvvxngsgdgdhfnhgsgdhjhjjfhnnfhhfnggsddjnnhmnnhmfndgnhjyjghfmmmhngfnfgbgdghgsfddjgjjmkmfgdgsgdgdjhjjhmhmbhfgdmnfmmmgmfmjmgmhhfhfjhhfjhmmmfhfyjdgetdgjgdgmgdgjgdgmmdggdeetwjjruktkjghklllllj,mdjgetyrkgyfhhhjhfhfhffuhfkdjjddhdyjydhgsshetejgdgjdjjgdgjdgjhgdjggdjgjjjyjejyetttsrrawkaddghjf,djkukkkkf,cthhkhkhkklhllfkkkkfjjgdjjjjggdgdjjdjgdgdjdjgddjjgjjdjdgdjjgdjjggdkjlkhgkskskukhkaouoaoiookkukuskuulkkahgfakkkakahijihiihijkhihhihikkkhauggakggufhifiikffkkkouikkhkkkikukkkhhfskouiuiuuiuiuiufsfiiyffsfafaaaffiuiiaouhalhf