M?t tram truy?n tích nhân duyên: D?ch t? nguyên tác So?n t?p bách duyên kinh

M?t tram truy?n tích nhân duyên: D?ch t? nguyên tác So?n t?p bách duyên kinh

by Nguy?n Minh Ti?n (Translator)

Paperback

$21.14 $23.49 Save 10% Current price is $21.14, Original price is $23.49. You Save 10%.
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Wednesday, February 27

Product Details

ISBN-13: 9781545454510
Publisher: United Buddhist Foundation (Lien Phat Hoi)
Publication date: 04/18/2017
Pages: 350
Product dimensions: 5.00(w) x 7.99(h) x 0.73(d)

About the Author

Nguyễn Minh Tiến (bút danh Nguyên Minh) là tác giả, dịch giả của nhiều tác phẩm Phật học đã chính thức xuất bản từ nhiều năm qua, từ những sách hướng dẫn Phật học phổ thông đến nhiều công trình nghiên cứu chuyên sâu về Phật học. Ông cũng đã xuất bản Mục lục Đại Tạng Kinh Tiếng Việt, công trình thống kê và hệ thống hóa đầu tiên của Phật giáo Việt Nam về tất cả những Kinh điển đã được Việt dịch trong khoảng gần một thế kỷ qua. Các công trình dịch thuật của ông bao gồm cả chuyển dịch từ Hán ngữ cũng như Anh ngữ sang Việt ngữ, thường được ông biên soạn các chú giải hết sức công phu nhằm giúp người đọc dễ dàng nhận hiểu. Ông cũng là người sáng lập và điều hành Cộng đồng Rộng Mở Tâm Hồn (www.rongmotamhon.net) với hơn 6.000 thành viên trên toàn cầu. Hiện nay ông là Thư ký của United Buddhist Foundation (Liên Phật Hội - www.lienphathoi.org) có trụ sở tại California, Hoa Kỳ. Tổ chức này đã tiếp quản toàn bộ các thành quả của Rộng Mở Tâm Hồn trong hơn mười năm qua và đang tiếp tục phát triển theo hướng liên kết và phụng sự trên phạm vi toàn thế giới.

Table of Contents

Lời nói đầu 5

Phẩm thứ nhất: Bồ tát được thọ ký 9

Thỉnh phật từ phương xa 9

Người con dâu kính phật 14

Đứa con lười biếng 17

Người khách thương 21

Người thợ dệt 25

Người bệnh nặng 27

Một cành hoa 30

Một hội thề 33

Phật độ hai vua xuất gia 37

Trưởng giả làm vua bảy ngày 40

Phẩm thứ hai: Cúng dường được thọ báo 45

Những người thuyền chài 45

Vua quán đảnh thỉnh phật 48

Vua pháp hộ tắm phật 50

Phật trừ dịch bệnh 54

Thiên đế cúng phật 57

Phật hóa hình đế thích 61

Cúng dường âm nhạc 64

Người tử tội cầu xuất gia 69

Vua tần-bà-sa-la thỉnh phật 72

Đế-thích hiện thần biến 75

Phẩm thứ ba: Thọ ký thành phật bích-chi 78

Vương tử sanh từ hoa sen 78

Em bé cúng hoa 83

Cúng dường trân bảo 85

Chú nguyện cứu được người 87

Trưởng giả cúng phật 90

Qua sông độ người 92

Người hầu gái cúng phật 95

Người nghèo cúng phật 97

Trưởng giả cúng dường

âm nhạc 99

Nhận lãnh tam quy 101

Phẩm thứ tư: Bồ tát nhập thế 105

Vua liên hoa nguyện hóa làm cá 105

Vua Phạm Dự bố thí 109

Vua Thi-tỳ khoét mắt bố thí 113

Vua Thiện Diện xả thân cầu pháp 117

Thái tử cầu pháp 121

Người cản đường Phật 127

Phật độ Tu-bạt-đà 129

Thỏ thiêu thân cúng dường 132

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews