Opis imenica u gramatikama srpskohrvatskog jezika

Opis imenica u gramatikama srpskohrvatskog jezika

by Daniela Hüttemann

NOOK Book(eBook)

$4.99
Available on Compatible NOOK Devices and the free NOOK Apps.
Want a NOOK ? Explore Now

Overview

Opis imenica u gramatikama srpskohrvatskog jezika by Daniela Hüttemann

Seminar paper from the year 2000 in the subject Russian / Slavic Languages, grade: 2, Ruhr-University of Bochum (Seminar der Slavistik), course: Hauptseminar: Vrste rijeèi u srpsko-hrvatskom jeziku, language: Serbian, abstract: U ovom seminarskom radu ?ija je tema 'Opis imenica u gramatikama srpskohrvatskog jezika' anlizira?e se na?in opisa imenica u razli?itim gramatikama srpskohrvatskog jezika. Za analizu je odabrano ?est gramatika - tri iz Srbije i tri iz Hrvatske: 1) Mihailo Stevanovi?: 'Savremeni srpskohrvatski jezik (gramati?ki sistemi i knji?evnojezi?ka norma) I, Uvod, Fonetika, Morfologija', 2) Pavica Mrazovi? i Zora Vukadinovi?: 'Gramtika srpskohrvatskog jezika za strance', 3) ?ivojin Stanoj?i? i Ljubomir Popovi?: 'Gramatika srpskoga jezika (Ud?benik za I, II, III i IV razred srednje ?kole)', 4) Ivan Brabec, Mate Hraste, Sreten ?ivkovi?: 'Gramatika hrvatskosrpskoga jezika', 5) Eugenija Bari?, Mijo Lon?ari?, Dragica Mali?, Slavko Pave?i?, Mirko Peti, Vesna Ze?evi?, Marija Znika: 'Priru?na gramatika hrvatskoga knji?evnog jezika', 6) Stjepan Babi?, Dalibor Brozovi?, Milan Mogu?, Slavko Pave?i?, Ivo ?kari?, Stjepko Te?ak: 'Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga knji?evnog jezika'. Izbor navedenih gramatika nije slu?ajan. To su najreprezentativnije gramatike srpskohrvatskog jezika, i one na najbolji na?in odra?avaju stanje kako dana?nje serbokroatisti?ke gramati?ke misli tako i njen razvoj u posljednjih pola stolje?a. Sve navedene gramatike jesu opisno-normativne gramtike srpskohrvatskog jezika. U svim tim gramatikam imenice se analiziraju u razli?itim poglavljima, i iz razli?itih aspekata: u poglavlju o morfologiji, o leksikologiji, o tvorbi rije?i i sintaksi. U ovome radu ne?emo se baviti svim tim gramati?kim aspektima imenica. U okvir analize na?ega rada ulazi samo morfolo?ka obrada imenica, dok u potpunosti izostaju tvorbeni, leksikolo?ki i sintaksi?ki aspekti obrade imenica u navedenim gramtikama. Druk?ije re?eno, u ovome radu interesuje nas samo na?in obrade imenica kao vrste rije?i u navedenim gramatikama. Cilj rada je da se izdvoje kriteriji koje su autori gramatika primjenjivali u morfolo?kom opisu imenica kao vrste rije?i, pri ?emu ?e se, u prvome redu, ukazivati na podudarnost i nepodudarnost ne samo kriterija nego i rje?enja pri opisu pojedinih morfolo?kih aspekata imenica u navedenim gramatikama.

Product Details

ISBN-13: 9783638256889
Publisher: GRIN Publishing
Publication date: 01/01/2004
Sold by: CIANDO
Format: NOOK Book
Pages: 23
File size: 68 KB

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews