Phù tr? ngu?i lâm chung: Nh?ng di?u c?n bi?t d? giúp d? ngu?i thân trong giây phút lâm chung, và chu?n b? s?n sàng cho cái ch?t c?a chính mình

Phù tr? ngu?i lâm chung: Nh?ng di?u c?n bi?t d? giúp d? ngu?i thân trong giây phút lâm chung, và chu?n b? s?n sàng cho cái ch?t c?a chính mình

Paperback

$9.99
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Tuesday, January 29

Product Details

ISBN-13: 9781986806275
Publisher: United Buddhist Foundation (Lien Phat Hoi)
Publication date: 03/24/2018
Pages: 176
Product dimensions: 6.00(w) x 1.25(h) x 9.00(d)

Table of Contents

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU 5

DẪN NHẬP 15

Về tài liệu tham khảo 31

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

VỀ THỜI ĐIỂM LÂM CHUNG 33

Phát khởi tâm nguyện 33

Một con người 36

Tiến trình hiện tượng sinh 42

Tiến trình của hiện tượng chết 47

1. Chu kỳ tan rã thứ nhất:

nhóm có liên quan với sắc uẩn 53

2. Chu kỳ tan rã thứ hai:

nhóm có liên quan với thọ uẩn 64

3. Chu kỳ tan rã thứ ba:

nhóm có liên quan với tưởng uẩn 66

4. Chu kỳ tan rã thứ tư:

nhóm có liên quan với hành uẩn 68

5. Chu kỳ tan rã thứ năm:

tâm thức màn trắng hiện 70

6. Chu kỳ tan rã thứ sáu:

tâm thức màn đỏ tăng trưởng 70

7. Chu kỳ tan rã thứ bảy:

tâm thức màn đen cận thành tựu 70

8. Chu kỳ tan rã thứ tám:

tâm thức ánh tịnh quang của sự chết 70

Điều gì có ích cho ta vào lúc chết? 71

Phù trợ người lâm chung 81

Chú trọng tới hoàn cảnh của người lâm chung 81

1. Sự chuẩn bị đã hoàn thiện,

hơn nữa, người lâm chung vẫn còn sáng suốt. 81

2. Người lâm chung không hề được chuẩn bị trước,

hoặc có chuẩn bị nhưng không đủ. 82

3. Người lâm chung vướng phải một căn bệnh

hay bị đau đớn làm cho mất sáng suốt. 82

Chuẩn bị cho việc phù trợ người lâm chung 83

Tập trung tinh thần 88

Thâu thập dữ kiện liên quan đến người lâm chung 89

Trạng thái tâm thức thích đáng 91

Kinh 11 niệm tưởng phải có 93

1. Niệm tưởng buông xả chấp thủ 93

2. Niệm tưởng thương yêu giúp đỡ người khác 106

3. Niệm tưởng hoàn toàn buông bỏ mọi hiềm thù 109

4. Niệm tưởng phát lộ sám hối 110

5. Niệm tưởng nghiêm trì giới luật 112

6. Niệm tưởng làm giảm nhẹ tội nặng 116

7. Niệm tưởng tăng trưởng các thiện căn dầu nhỏ bé 118

8. Niệm tưởng không sợ sệt

trước các kiếp tái sinh tương lai 119

9. Niệm tưởng về sự vô thường

của tất cả các pháp hữu vi 121

10. Niệm tưởng các pháp đều vô ngã 123

11. Niệm tưởng Niết-bàn là tịch tĩnh an lạc 125

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews