×

Uh-oh, it looks like your Internet Explorer is out of date.

For a better shopping experience, please upgrade now.

PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II
     

PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II

by Davis
 

Poznaj mo?liwo?ci nowoczesnych technologii i twórz dynamiczne serwisy internetowe

 • Jak sprawdzi? poprawno?? danych i obs?ugiwa? b??dy?
 • Jak zapisywa? nazwy u?ytkowników i has?a w bazie danych?
 • Jak tworzy? zapytania do bazy danych za pomoc? funkcji PHP?

PHP i MySQL to ju? standardowe technologie do tworzenia

Overview

Poznaj mo?liwo?ci nowoczesnych technologii i twórz dynamiczne serwisy internetowe

 • Jak sprawdzi? poprawno?? danych i obs?ugiwa? b??dy?
 • Jak zapisywa? nazwy u?ytkowników i has?a w bazie danych?
 • Jak tworzy? zapytania do bazy danych za pomoc? funkcji PHP?

PHP i MySQL to ju? standardowe technologie do tworzenia dynamicznych stron internetowych wykorzystuj?cych bazy danych. Istotne jest, ?e zapewniaj? one nie tylko interaktywno??, ale równie? wysoki stopie? bezpiecze?stwa witryn Ich ogromne mo?liwo?ci powoduj?, ?e wykorzystywane s? do tworzenia zarówno prostych aplikacji, jak i skomplikowanych stron internetowych, zaopatrzonych w rozbudowane systemy autoryzacji, na przyk?ad ró?nego rodzaju sklepy internetowe. Po??czenie PHP i MySQL stanowi wi?c niezast?pione narz?dzie do tworzenia dynamicznych witryn, spe?niaj?cych wymagania zarówno administratorów, jak i u?ytkowników.

Ksi??ka "PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II" przedstawia krok po kroku zasady tworzenia serwisów WWW z wykorzystaniem baz danych. W podr?czniku na przyk?adach przedstawiono m.in. sposoby pracy z baz? danych MySQL, serwerem WWW Apache czy j?zykiem PHP i XHTML. Czytaj?c t? ksi??k?, nauczysz si? przeprowadza? operacje na danych, zarz?dza? sesjami i tabelami oraz tworzy? zapytania. "Learning PHP &My SQL" stanowi niezb?dny podr?cznik zarówno dla pocz?tkuj?cych Czytelników, jak i programistów, którzy mieli wcze?niej do czynienia z j?zykiem HTML, a teraz chc? tworzy? dynamiczne i bezpieczne strony internetowe.

 • Tre?? generowana dynamicznie i Internet
 • Podejmowanie decyzji w PHP
 • Funkcje i tablice
 • Pobieranie danych z kilku tabel
 • Praca z baz? danych MySQL
 • Operatory logiczne
 • Wspó?praca PHP i MySQL
 • Formularze sieciowe
 • XHTML
 • Pliki cookie, sesje i kontrola dost?pu
 • Modyfikowanie obiektów MySQL i danych PHP
Oto ca?a, aktualna wiedza, której potrzebujesz, aby tworzy? interaktywne strony

Product Details

ISBN-13:
9781457176678
Publisher:
Helion
Publication date:
10/31/2008
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
424
File size:
17 MB
Note:
This product may take a few minutes to download.

Meet the Author

Michele E. Davis has co-authored and authored over 11 books and has been a career writer since she sold her first poem to CRICKET magazine in second grade. She has an MFA in Writing from Hamline University and is always trying to improve her writing technique. Someday it will be perfect.


Jon A. Phillips is a software engineer who loves Open Source technology. He's been working with web development and databases for over 12 years and is always exploring new technology. Additionally, he co-authored a Dreamweaver for Dummies book that came out July 2006.

Customer Reviews

Average Review:

Post to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews