PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik

PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik

by E. A. Vander Veer

NOOK Book(eBook)

$10.49 $16.00 Save 34% Current price is $10.49, Original price is $16. You Save 34%.
Available on Compatible NOOK Devices and the free NOOK Apps.
Want a NOOK ? Explore Now

Overview

PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik by E. A. Vander Veer

Poznaj tajniki najnowszej wersji
uniwersalnego narz?dzia do tworzenia prezentacji

 • Tworzenie i formatowanie prezentacji
 • Dodawanie elementów interaktywnych
 • Dostosowywanie PowerPointa do w?asnych potrzeb

Chcesz przedstawi? ofert? swojej firmy w interesujšcy sposób i wywrze? niezapomniane wra?enie na odbiorcach? Korzystasz z poprzednich wersji PowerPointa i chcesz sprawdzi?, czy warto u?ywa? jego najnowszej edycji? A mo?e chcesz pozna? takie mo?liwo?ci aplikacji, o których nie napisano w dokumentacji?

PowerPoint to jeden z najpopularniejszych i najcz??ciej u?ywanych programów biurowych. Wed?ug statystyk jego u?ytkownicy tworzš codziennie ponad 30 milionów slajdów! Jego najnowsza wersja, oznaczona symbolem 2007, ró?ni si? znacznie od swoich poprzedniczek. Ma ca?kowicie przeprojektowany, nowatorski interfejs u?ytkownika i wiele nowych, ciekawych mo?liwo?ci. Umiej?tno?? tworzenia profesjonalnych prezentacji za pomocš PowerPointa jest bardzo mile widziana przez pracodawców, warto zatem dobrze pozna? ten program!

"PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik" to omówienie mo?liwo?ci najnowszej wersji tej aplikacji. Znajdziesz tu nie tylko opis narz?dzi i funkcji, ale tak?e bezcenne porady, dzi?ki którym optymalnie wykorzystasz program i szybko rozwiš?esz wszelkie problemy. Czytajšc t? ksiš?k?, nauczysz si? efektywnie korzysta? z nowego interfejsu u?ytkownika, stworzysz profesjonalne slajdy i sformatujesz znajdujšce si? na nich elementy tekstowe i graficzne. Dowiesz si?, jak podnie?? atrakcyjno?? prezentacji, umieszczajšc w niej komponenty interaktywne i multimedialne, wykresy oraz arkusze kalkulacyjne. Poznasz sposoby odtwarzania prezentacji, dystrybuowania jej i drukowania materia?ów pomocniczych, które przed pokazem rozdasz jego uczestnikom.

 • Przeglšd nowego interfejsu u?ytkownika
 • Tworzenie nowej prezentacji na bazie ju? istniejšcej bšd? szablonu
 • Definiowanie t?a slajdów
 • Nawigowanie pomi?dzy slajdami podczas edycji
 • Edycja i formatowanie elementów tekstowych
 • Wstawianie grafiki, wykresów, diagramów i tabel
 • Odtwarzanie prezentacji
 • Drukowanie slajdów i materia?ów informacyjnych
 • Rysowanie na slajdach
 • Wstawianie przej?? pomi?dzy slajdami
 • Dostosowywanie PowerPointa do w?asnych potrzeb
 • Praca grupowa
Naucz si? tworzy? prezentacje,
dzi?ki którym przekonasz audytorium do swoich idei.

Product Details

ISBN-13: 9781457173639
Publisher: Helion
Publication date: 09/26/2012
Sold by: Barnes & Noble
Format: NOOK Book
Pages: 504
File size: 28 MB
Note: This product may take a few minutes to download.

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews