Quy?n th?c - Thánh d?o và Ph?t giáo

Quy?n th?c - Thánh d?o và Ph?t giáo

Paperback

$7.99
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Thursday, January 24

Product Details

ISBN-13: 9781724375018
Publisher: United Buddhist Foundation (Lien Phat Hoi)
Publication date: 07/26/2018
Pages: 144
Product dimensions: 6.00(w) x 9.00(h) x 0.31(d)

About the Author

Nữ cư sĩ Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm, sinh năm 1952 tại Nha Trang. Theo học Triết học Đông Phương tại Đại học Văn Khoa, Saigon 1971-1975.
Định cư tại tiểu bang Pensylvania, Hoa Kỳ từ 1975 đến nay (2014), theo học Triết học Tây Phương tại Đại học Florida 1975-1979.
Học Phật pháp và cung kính chư Phật từ thuở còn rất nhỏ tuổi, nhưng chỉ bắt đầu trường trai vào năm 40 tuổi.
Bắt đầu dịch các tiểu luận về Pháp Hoa Tông như Luận về Pháp Hoa Huyền Nghĩa, Maha Chỉ Quán, Nền tảng Phật học Thiên Thai Tông, Luận về Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa, Thiền và Chỉ Quán v.v... từ năm 2003.
Thư từ liên lạc: tuhoanhattuetam@gmail.com

Table of Contents

Nội dung

I. Phật giáo, chiếc nôi phổ môn của nhân loại 9

II. Quyền pháp và Thực pháp 13

A. Thiên Thai Trí Khải (538-597) với Tam đế

Không, Giả, Trung 13

B. Thiên Thai Trí Khải đã dùng Tam Đế để giải thích

Sở Tri Chướng (Jneyavarana) như thế nào? 15

C. Sở Tri Chướng đối với Thánh đạo 24

III. Vai trò cầu pháp và hộ pháp của chư thiên

qua các buổi vấn đạo thời Phật tại thế 37

A. Đối chiếu với Quyền pháp, Thật pháp, và Tứ Tất Đàn 37

B. Đối chiếu với Tứ giáo và Tứ Thánh đế

theo Pháp HoaTông 43

IV. Đại nguyện tầm thinh cứu khổ với 32 ứng thân của Bồ Tát

Quán Thế Âm, và Bồ Tát Diệu Âm trong kinh Pháp Hoa 63

V. Khái niệm về Diệu Cảm Ứng, Diệu Thần Thông

và Phổ Hiện Sắc Thân Tam-muội của Pháp Hoa Tông

đối chiếu với Thánh đạo tại Việt Nam 77

A. Diệu Cảm Ứng 79

B. Diệu Thần Thông 95

C. Phổ hiện sắc thân tam-muội 99

VI. Nhiều lối vào Thực Tướng 121

VII. Mê tín và chánh tín 131

Đôi nét về tác giả 141

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews