Ràithean airson Sireadh / Seasons for Seeking: Dàin Rumi airson a' Mhìosachain Ghàidhealaich an Albainn Nuaidh / Poems of Rumi for the Gaelic Cultural Calendar in Nova Scotia

Ràithean airson Sireadh / Seasons for Seeking: Dàin Rumi airson a' Mhìosachain Ghàidhealaich an Albainn Nuaidh / Poems of Rumi for the Gaelic Cultural Calendar in Nova Scotia

by Lodaidh MacFhionghain, Coleman Barks

Paperback

$12.99
Members save with free shipping everyday! 
See details

Overview

Lewis MacKinnon’s fourth Scottish Gaelic poetry collection features translations of the Rumi interpretations of poet Coleman Barks alongside MacKinnon’s own original poems. The poems in the collection are grouped thematically in sections corresponding to days that are celebrated in the Gaelic cultural calendar year in Nova Scotia.

Tha an ceathramh cruinneachadh do bhàrdachd aig Lodaidh MacFhionghain a’ cur feairt air eadar-theangachaidhean do mhìneachaidhean Rumi a rinn Coleman Barks an cuide ri dàin a rinn MacFhionghain fhéin. Tha cuspairean nan dàn ’s a’ chruinneachadh seo air an cur ann an seòrsachan a bhios a’ freagair ri cinn-là a théid an cumail ann am mìosachan culturach nan Gàidheal an Albainn Nuaidh.

“MacKinnon gives us an insight into some powerful and important poetry and thoughts from a truly remarkable mind, that of a man from a distant past and a far away place, but one whose words still resonate with everyday life today. A fine and well put together piece of work, worthy of widespread attention. I recommend it to the world. Beware—it will make you think.” —Angus MacLeod, Goose Cove, Cape Breton, Nova Scotia

“Tha MacFhionghuin a’ toirt dhuinn sealladh air cuid de bhàrdachd agus smuaintean cumhachdach is cudromach bho inntinn fìor iongantach, o dhuine bho linn fad air ais an eachdraidh agus o àite fad’ air falbh, ach fear le faclan a bhios fhathast buntainneach do ‘r beatha làitheil an-diugh. Obair mhath, air a cur gu math, agus airidh air aire farsaing. Molaidh mi dhan t-saoghal i. Ach bithibh faiceallach—faodaidh i smaoineachadh domhain a thoirt oirbh!” —Aonghas MacLeòid, Còbh Anndra, Ceap Breatainn, Alba Nuadh

“This elegant book brings together poetry from different eras and countries but all in pursuit of the same objective—wisdom. [...] It’s a great delight to read important new writing like this from Canada. One will return to this book many times to visit some of the poems. [...S]some must be pondered and others are short, neat and strike your mind like a sunbeam. Without doubt it will make you ponder many subjects, which will itself be a joy to the reader.” —Dr. Angus MacLeod, Glasgow

“Tha an leabhar grinn seo a’ toirt ri chèile bàrdachd bho dhiofar linntean is dùthchannan ach uile air tòir na h-aon ceann-uidhe—gliocas. [...] Tha e na thlachd mhòr sgrìobhadh cudromach ùr mar seo a leughadh à Canada. Thillear dhan leabhar seo iomadach ùr gus cèilidh a-rithist air cuid de na dàin. [...T]ha feadhainn a dh’fheumar cnuasachd is cuid eile a tha goirid, grinn is a bhualas nad inntinn mar ghath grèine. Gun teagamh bheir e ort meòrachadh air ioma chuspair, is thig tlachd an cois sin.” —An Dr. Aonghas MacLeòid, Glaschu

Product Details

ISBN-13: 9781988747057
Publisher: Bradan Press
Publication date: 11/03/2017
Pages: 112
Product dimensions: 6.00(w) x 9.00(h) x 0.27(d)

Table of Contents

Clàr-innse

Contents

Aithneachaidhean viii

Acknowledgements

Facal-tòisich xiii

Introduction

An t-Samhainn - A’ 31d dhen Dàmhair 3

End of the Harvest - October 31st

Féilltean na Nollaig - An 25mh dhen Dùdlachd– An t-6mh dhen Fhaoilteach 13

Feasts of Christmas - December 25th–January 6th

Oidhche Chullainn - A’ 31d dhen Dùdlachd 27

Calend’s Night - December 31st

Là Fhéill Brìghde - A’ 1d dhen Ghearran 33

Brigit’s Feast Day - February 1st

Là Fhéill Pàdraig - An 17mh dhen Mhàrt 39

Patrick’s Feast Day - March 17th

A’ Chàisg - An 40 Là ro ’n a’ Chàisg 45

Passover Period - The 40 Days before Easter

Là Buidhe Bealltainn - A’ 1d dhen Chéitean 65

Yellow Day of Beltane - May 1st

Là Fhéill Chaluim Chille - An 9mh dhen Òg-Mhìos 73

Columba’s Feast Day - June 9th

An Lùnasdal – Àm an Fhoghair 81

August 1 – The Harvest

Customer Reviews