Ràithean airson Sireadh / Seasons for Seeking: Dàin Rumi airson a' Mhìosachain Ghàidhealaich an Albainn Nuaidh / Poems of Rumi for the Gaelic Cultural Calendar in Nova Scotia

Ràithean airson Sireadh / Seasons for Seeking: Dàin Rumi airson a' Mhìosachain Ghàidhealaich an Albainn Nuaidh / Poems of Rumi for the Gaelic Cultural Calendar in Nova Scotia

by Lodaidh MacFhionghain, Coleman Barks

Paperback

$12.99
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Monday, January 28

Product Details

ISBN-13: 9781988747057
Publisher: Bradan Press
Publication date: 11/03/2017
Pages: 112
Product dimensions: 6.00(w) x 9.00(h) x 0.27(d)

Table of Contents

Clàr-innse

Contents

Aithneachaidhean viii

Acknowledgements

Facal-tòisich xiii

Introduction

An t-Samhainn - A’ 31d dhen Dàmhair 3

End of the Harvest - October 31st

Féilltean na Nollaig - An 25mh dhen Dùdlachd– An t-6mh dhen Fhaoilteach 13

Feasts of Christmas - December 25th–January 6th

Oidhche Chullainn - A’ 31d dhen Dùdlachd 27

Calend’s Night - December 31st

Là Fhéill Brìghde - A’ 1d dhen Ghearran 33

Brigit’s Feast Day - February 1st

Là Fhéill Pàdraig - An 17mh dhen Mhàrt 39

Patrick’s Feast Day - March 17th

A’ Chàisg - An 40 Là ro ’n a’ Chàisg 45

Passover Period - The 40 Days before Easter

Là Buidhe Bealltainn - A’ 1d dhen Chéitean 65

Yellow Day of Beltane - May 1st

Là Fhéill Chaluim Chille - An 9mh dhen Òg-Mhìos 73

Columba’s Feast Day - June 9th

An Lùnasdal – Àm an Fhoghair 81

August 1 – The Harvest

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews