×

Uh-oh, it looks like your Internet Explorer is out of date.

For a better shopping experience, please upgrade now.

Rails. Receptury
     

Rails. Receptury

by Orsini
 

Zbiór gotowych rozwišza? dla twórców aplikacji internetowych

 • Instalacja i uruchomienie ?rodowiska Rails
 • Przetwarzanie grafiki
 • Korzystanie z technologii AJAX

Dynamiczny rozwój sieci sprawia, ?e tradycyjne programy sš stopniowo wypierane przez aplikacje sieciowe dost?pne z poziomu

Overview

Zbiór gotowych rozwišza? dla twórców aplikacji internetowych

 • Instalacja i uruchomienie ?rodowiska Rails
 • Przetwarzanie grafiki
 • Korzystanie z technologii AJAX

Dynamiczny rozwój sieci sprawia, ?e tradycyjne programy sš stopniowo wypierane przez aplikacje sieciowe dost?pne z poziomu przeglšdarki internetowej -- wygodne, niezale?ne od systemu operacyjnego i ?atwe w aktualizowaniu. Nadal jednak kluczowe znaczenie ma szybko?? ich przygotowywania i modyfikowania. Dzi?ki zbiorom bibliotek zwanym "frameworks" proces tworzenia takich produktów znacznie si? skróci? -- umo?liwia to programistom skoncentrowanie si? na faktycznej funkcjonalno?ci tworzonego narz?dzia, poniewa? biblioteki te przejmujš wiele typowych i wspólnych dla wszystkich aplikacji zada?. W?ród dost?pnych w sieci narz?dzi tego typu coraz wi?kszš popularno?? zyskuje Ruby on Rails, powoli stajšcy si? "ikonš" nurtu Web 2.0. Tworzone za jego pomocš systemy sš zwarte i ?atwe do skalowania, a ich kod ?ród?owy jest przejrzysty i czytelny.

"Rails. Receptury" to zestaw porad i rozwišza? problemów, przed którymi stajš programi?ci stosujšcy ten zbiór bibliotek w swojej pracy. Omówione tu zagadnienia przydadzš si? zarówno poczštkujšcym, jak i do?wiadczonym twórcom aplikacji sieciowych. Przeczytasz tu o instalowaniu, konfigurowaniu i uruchamianiu ?rodowiska Rails, po?šczeniach z bazami danych za pomocš ActiveRecord, generowaniu kodu HTML, zabezpieczaniu programów i tworzeniu kontrolerów odpowiadajšcych za funkcjonalno?? systemu. Dowiesz si?, jak wdra?a? aplikacje Rails i korzysta? w nich z mo?liwo?ci oferowanych przez mechanizmy AJAX.

 • Instalacja i uruchomienie ?rodowiska
 • Komunikacja z bazami danych
 • Wy?wietlanie danych w przeglšdarce
 • Wykorzystywanie szablonów RHTML
 • Generowanie kodu XML i RSS
 • Przetwarzanie danych z formularzy
 • Personalizacja narz?dzi
 • Korzystanie z JavaScript i AJAX
 • Zabezpieczanie aplikacji Rails
 • Optymalizacja aplikacji
 • Wdra?anie i utrzymywanie systemów na serwerach
 • Przetwarzanie obrazów
Skorzystaj ze sprawdzonych receptur i do?šcz do twórców Web 2.0!

Product Details

ISBN-13:
9781457177378
Publisher:
Helion
Publication date:
11/26/2012
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
512
File size:
12 MB
Note:
This product may take a few minutes to download.

Meet the Author

Rob Orsini is the author of the Rails Cookbook (O'Reilly). He's also the founder and CEO of Tuple Shop, Inc., a web software consulting company specializing in Rails and Python development. Previously, Rob was webmaster at Industrial Light & Magic (a Lucasfilm company), and software engineer at O'Reilly Media. Rob has been programming the web since the late nineties, and enjoys the leading edge of development with dynamic languages such as Ruby and Python. Additionally, Rob is a jazz musician, a builder, and a loving husband and father.

Customer Reviews

Average Review:

Post to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews