Sounds of a Cowhide Drum/Imisindo Yesigubhu Sesikhumba Senkomo

Sounds of a Cowhide Drum/Imisindo Yesigubhu Sesikhumba Senkomo

by Mbuyiseni Oswald Mtshali

NOOK Book(eBook)

$10.49 $14.99 Save 30% Current price is $10.49, Original price is $14.99. You Save 30%.
View All Available Formats & Editions

Available on Compatible NOOK Devices and the free NOOK Apps.
WANT A NOOK?  Explore Now
LEND ME® See Details

Product Details

ISBN-13: 9781431404438
Publisher: Jacana Media
Publication date: 10/01/2012
Sold by: Barnes & Noble
Format: NOOK Book
Pages: 108
File size: 665 KB

About the Author

Dr Mbuyiseni Oswald Mtshali has been the recipient of numerous awards, including the Southern Africa English Academy Poetry Award in 1971, the London Poetry International Award in 1973 and the South African Lifetime Achievement Literary Award (SALA) from the Department of Arts and Culture in 2007. He taught at the New York City College of Technology and is founder and deputy headmaster of Pace Community College in Jabulani, Soweto. Having worked in the United States for many years, Mtshali returned to South Africa and now lives in Soweto.

Read an Excerpt

Sounds of a Cowhide Drum

Imisindo Yesigubhu Sesikhumba Senkomo


By Mbuyiseni Oswald Mtshali

Jacana Media (Pty) Ltd

Copyright © 2012 Mbuyiseni Oswald Mtshali
All rights reserved.
ISBN: 978-1-4314-0443-8CHAPTER 1

The shepherd and his flock


    The rays of the sun
    are like a pair of scissors
    cutting the blanket
    of the dawn from the sky.

    The young shepherd
    drives the master's sheep
    from the paddock
    into the veld.

    His bare feet
    kick the grass
    and spill the dew
    like diamonds
    on a cutter's table
    A lamb strays away
    enchanted by the marvels
    of summer morning
    The ram
    rebukes the ewe
    "Woman! Woman!
    Watch over the child!"

    The sun wings up
    on flaming petal
    of a sunflower.


    Umalusi nomhlambi wakhe


    Imisebe yelanga
    ifana nembaxambili yesikelo
    sisika isibhalala
    sentathakusa esibhakabhakeni.

    Umalusi omncane
    uqhuba izimvu zikabasi wakhe
    ezikhipha esibayeni
    ezelukela eqeleni.

    Izinyawo zakhe ezingacathulelwanga
    zikhahlela utshani
    zichithe amazolo
    njengamadayimani
    esetafuleni lomsiki.
    Izinyane lidukela kude
    likhangwe ubukhazikhazi
    basekuseni behlobo;
    Inqama
    ithethisa imvukasi
    "Mfazi! Mfazi!
    Qaphela ingane!"

    Ilanga lishaya amaphiko
    ezihlandla ezivutha salangabi
    likajongilanga.

    He perches on an ant heap
    to play the reed flute
    and to salute
    the farmer's children
    going to school
    and dreamily asks,
    "O! Wise Sun above,
    Will you ever guide
    me into school?"

    Uqhwakela esidulini sezintuthwane
    ukushaya igekle lomhlanga,
    ashayele indesheni
    izingane zomlimi
    ziya esikoleni
    abuze sengathi uyaphupha,
    "Maye! Wesihlakaniphi seLanga laphezulu,
    Uyongiqhuba nini
    nami ngiye esikolweni na?"


    I will tell it to my doctor


    I will tell it to all
    to the doctor
    as I sit on a mat
    of woven grass and beads;
    and dry monkey bones
    shrink my head
    and rattle the eardrums.

    I will listen to his voice
    chanting incantations
    like a priest giving a blessing
    to a soul seeking solace.

    I will ask him
    to boil the pot of herbs,
    and brew a Love potion
    as strong as a mule's milk.

    I will give it
    to the world
    whose eyes are myopic with misery;
    and this world wink a smile,
    and dandle me like a devoted mother,
    and smother me with affection
    I have never known before.


    Ngiyokutshela inyanga yami


    Ngiyokutshela konke lokhu
    inyanga yami,
    ngihlezi phezu kwecansi
    elelukwe ngencema laphothwa ngobuhlalu;
    namathambo omile enkawu
    ashwabanisa ikhanda lami
    akhehlezele ezigujini zendlebe.

    Ngiyolalela izwi layo
    lihaya amahubo avusa amadlingozi
    njengomfundisi enikela izibusiso
    emphefumulweni okhanukela induduzo.

    Ngiyoyicela
    ingibilisele ibhodwe lamakhambi,
    ingithakele iNtando
    enomfutho ofana nobisi lomnyuzi.

    Ngiyolunikeza
    umhlaba
    onamehlo afifiyela ngomunyu;
    bese lomhlaba ungicishela
    iso elisasimoyizelo
    ungigone njengomama onesisa,
    ungenze isimungumungwana ngesihe
    engingakaze ngisazi nakadeni.


    Boy on a swing


    Slowly he moves
    to and fro, to and fro,
    then faster and faster
    he swishes up and down.

    His blue shirt
    billows in the breeze
    like a tattered kite.

    The world whirls by:
    east becomes west
    north turns to south;
    The four cardinal points
    meet in his head.

    Mother!
    Where did I come from?
    When will I wear long trousers?
    Why was my father jailed?
    Will he come back?


    Umfana osemjikelweni


    Kancane Kancane uyanyakaza
    phambili emuva, phambili emuva
    bese uyasheshisa masinya, masinya
    ngokushwiza uya phezulu, naphansi.

    Ihembe lakhe eliluhlaza sasibhakabhaka
    libhakuza emoyeni weshowe
    njegekayiti elinimanikiniki.

    Umhlaba uyanyonteka sasizunguluzwane
    Impumalanga iba yiNtshonalanga
    iNyakatho iphenduka iNingizimu;
    izikanekiso ezine zomhlaba
    zihlangana phakathi ekhanda lakhe.

    We! Mama!
    Ngavelaphi na?
    Ngiyoligqoka nini ibhulukwa elide na?
    Waboshelwani ubaba wami na?
    Uyobuya na?


    Portrait of a loaf of bread


    Look back to the rolling fields
    waving golf-topped wheat stalks
    mowed down by the reaper's scythe,
    bundled into sheaves
    carted into the mill
    and ground into flour.

    Kneaded into mountains of dough
    to be churned by rollers
    and spat into pans as red hot
    as Satan's cauldron.

    Brought to the café,
    warmly wrapped in cellophane
    by "Eat Fresh Bread!" bakery van;
    for the waiting cook
    to slice and toast
    to butter and marmalade
    for the food-bedecked breakfast table.

    Whilst the labourer
    with fingers caked with mud
    wet cement of a builder's scaffold
    mauls a hunk and cold drink
    and licks his lips and laughs
    "Man can live bread alone."

    Umfanekiso womgxusha wesinkwa


    Bheka emuva emasimini eginqika
    ebhakuzisa izihloko ezisagalufu zikakolo
    zigencwa isikela lomvuni,
    zaboshwa izinyanda
    zathuthelwa esigayweni
    zagaywa zacoliswa zaba ngufulawa.

    wacabaywa wazintaba zenhlama
    yagaywa yimshini egoqayo
    yakhafulelwa emapanini ashisa okubomvu
    njengewondi likaSathane.

    Bese silethwa ekhefi,
    sigoqwe ngeplastiki safudumezwa
    yiveni yakwa "Yidla iSinkwa esiSha!"
    laphoke umpheki elindele
    ukusisika asithose
    asininde ngebhotela newolintshijamu
    sibekwe etafuleni eliphuphuma
    ngokudla kwasekuseni.

    Laphoke isifukuzi sesibenzi
    esineminwe ebhixwe ngudaka
    losimende omanzi wesitebhisi somakhi
    sidlavuze umthamo wesinkwa
    nesiphuzo esibandayo
    bese sikhotha izindebe sihleke
    "Umuntu angaphila ngesikwa Kuphela!"


    The washerwoman's prayer

    (To my mother-in-law)


    Look at her hands
    raw, knobby and calloused.
    Look at her face
    like a bean skin soaked in brine.

    For countless years she has toiled
    to wash her master's clothes
    soiled a lord's luxuries.

    In frost-freckled mornings,
    in sun scorched afternoons,
    she has drudged murmurless.

    One day she fell and fainted
    With weariness.
    Her mouth a foaming spout
    gushing a gibberish.

    "Good Lord! Dear Lord!" She shouted
    "Why am I so tormented?
    How long have I lamented?
    Tell me lord, tell me O Lord!"

    "My child! Dear child!" she heard,
    "Suffer for those who live in gilded sin!
    Toil for those swim a bowl of pink gin!"

    "Thank you Lord! Thank you Lord!
    Never again will I ask
    why I must carry this task."


    Umthandazo kamama wewashingi

    [(Eka mkhwekazi wami)    Bheka izandla zakhe
    zihuzukile, zimagqobholo zinezikofu.
    Bheka ubuso bakhe
    njengobhontshisi ocwiliswe emanzini anetswayi.

    Iminyaka engebalwe efukuza
    egeza izingubo zikabasi wakhe
    zingcoliswe ukunethezeka
    kwesitatanyiswa.

    Ekuseni okufocozwe isithwathwa,
    nezintambana zelanga elivutha bhe
    uzikhandla efukuza engati vu!

    Langa limbe wawa waquleka
    ekhathele.
    Umlomo ukhihliza njengombhobho
    ugobhoza ukuhhema

    "Nkosi eLungile! Sithandwa seNkhosi!
    Kungani ngihlushwa kanjena?
    Kunini ngikhala ngimbongoza?
    Ngitshele Nkosi, Maye! Ngitshele Nkhosi!"

    "Mntanami! Ngane ethandekayo!" wezwa
    "Hluphekela labo abahlala
    Ebucwazicwazini segolide lesono!
    Fukuzelela labo ababhukuda
    Emcakulweni wejini ebomvana!"

    "Ngiyabonga Nkosi yami! Ngiyabonga Nkosi
    kungani kufanele ngithwale lelijoka!"


    A snowfall on Mount Frere


    Puffed up peaks
    were a Kit-Kat loaf
    covered with unsweet
    icing sugar;
    ready for aproned sunshine
    to slice it.

    Trees sagged
    and grunted
    under the back-breaking
    flour bags of snow.
    Breathless
    they cursed and waited
    for sunrays
    to lift their burden.

    The weak-eyed sun
    peered through the curtained sky
    on to the papery whiteness.
    She blinked;
    then went back
    to fetch her reading glasses.

    Mud huts sprouted
    on the vastness;
    a rash of blackheads
    on the heavily powdered
    face of a woman.


    Umkhithiko phezu kweNtaba yaseFeleya


    Izicongo zimumethe
    zingumgxusha kaKiti Kati
    zambozwa ongemnandi
    ushukela osaliqhwa;
    olinde ukukhanya kwelanga eligqoke ifaskoti
    alibenge.

    Izihlahla zazivokomele
    zigquma
    ngaphansi kwaphula iqolo
    amasaka kafulawa ayiqhwa.
    Ephelelwa ngumoya
    aqalekisa alinda
    imisebe yelanga
    ukhuthi iphakamise umthwalo.

    Ilanga elimehlo abuthakathaka
    lalunguza esibhakabhakeni esivalwe
    ngamakhethini
    phezu kobumhlophe obusaphepha.
    Lacwayiza;
    laselibuyela emuva
    layolanda izibuko zokufunda.

    Amaqhugwane odaka afufusa
    kudedangendlale weqele;
    afana nomqubuko wezinsunsumba
    ezimnyama
    eqholwe kakhulu
    ebusweni bengkosikazi.

    Red wide-horned cows
    plonked belly-deep in quilt
    like famished bed bugs:
    some snorted steamy defiance
    to the scowling sky.

    Birds huddled helplessly
    against the whiplashing wind;
    and raised their frozen feeble voices
    in protest to the skulking sun.

    No tribesmen
    ventured out.
    They were marooned
    in their heartless huts
    by the vast white sea.
    They cringed like drowning gorillas
    chained in cold steel cages.

    Izinkomo ezinkone ezimponde zinde
    zingamanxe zathi shi ngezisu ekhwilidini
    njengezimbungulu zilambile:
    ezinye zathimula umzabalazo wentuthu
    emanzi

    ziyiqondise esibhakabhakeni esiswacile.
    Izinyoni zaqoqana zidinga usizo
    ekuvikeni umoya qwane owawuzikhwisha;
    Zaphakamisa amaphimbo abuthaka alele
    ungqoqwane
    zikhononda elangeni elalinyukubele.

    Ngisho nokuthi khasha emadodeni omuzi
    aphumele phandle.
    Ayevaleleke engodingasithebeni
    emaqhugwaneni angenamaziko
    kudedangendlale wolwandle olumhlophe.
    Ayeveva njengezimbuzimawa ziminza
    Zixhakwe ngamaketango ezitokisini ezibandayo
    zensimbi.


    Men in chains


    The train stopped
    at a country station

    Through sleep-curtained eyes
    I peered through the frosty windows,
    and saw six men:
    men shorn
    of all human honour
    like sheep after shearing,
    bleating at the blistering wind,
    "Go away! Cold wind! Go away!
    Can't you see we are naked?"

    They hobbled into the train
    on bare feet,
    wrists handcuffed
    ankles manacled,
    with steel rings like cattle at the abattoirs
    shying away from the trapdoor.

    One man with a head
    shaven clean as a potato
    whispered to the rising sun,
    a red eye wiped by a tattered
    handkerchief of clouds,
    "Oh! Dear Sun!
    Won't you warm my heart
    with hope?"
    The train went on its way to nowhere.


    Amadoda Asemaketangeni


    Isitimela sama sathi nsi
    esiteshini sasemaphandleni

    Ngamehlo avalwe ngamakhethini obuthongo
    ngalunguza efasteleni,
    ngabona amadoda ayisithupa:
    amadoda ayegundwe ashewulwa
    bonke ubuqotho bobuntu
    njengezimvu ziqeda ukugundwa
    zimpongoza emoyeni ovuguza uhlaba,
    "Hamb'ushone! Moya obandayo! Hamb'ushone
    awuboni ukuthi siqunu na?"

    Akotela esitimeleni
    Ngezinyawo ezingacathulele,
    Izihlakala zinkonkwe ngozankosi
    amaqakala exhakwe ngamaketanga
    njengezindingilizi zensimbi zezinkomo
    emadeleni.
    Zethuswa ngumnyango ongunoxhaka.

    Enye yamadoda enekhanda
    liphucwe labamsulwa njengezambane
    yahlebela ilanga liphuma,
    liyiso elibomvu lisulwa amanikiniki
    esaliduku lamafu,
    "Maye! Sithandwa seLanga!
    ngeke yini ufudumeze inhliziyo yami
    ngethemba na?"
    Isitimela saqhubeka
    nendlela yaso engayindawo.


    Inside my Zulu hut


    It is a hive
    without any bees
    to build a walls
    with golden bricks of honey.
    A cave cluttered
    with milestone,
    calabashes of sour milk
    claypots of foaming beer
    sleeping grass mats
    wooden head rests
    tanned goat skins
    tied with riempies
    to wattle rafters
    blackened by smoke
    of kneaded cow dung
    burning under
    the tree legged pot
    on earthen floor
    to cook my porridge.


    Phakathi kweqhugwana lami lakwaZulu


    Lingumtapo
    ongenazinyosi nayinye
    ukuthi zakhe izindonga
    ngezitini zegolide loju.
    Ngumgede okusabalele kuwo
    itshe lokugaya,
    amagula amasi
    izinkamba eziphuphuma utshwala
    amacansi okulala encema nekhwani
    nezigqiki zokucamela ikhanda
    izikhumba zembuzi ezishukiwe
    zaboshwa ngezifaso
    ezintungwini zomtholo
    zafuswa zabamnyama bhuqe yintuthu
    eqhubuka emalongweni acabayiwe
    avutha ngaphansi
    kwelimlenze ntathu ibhodwe
    eligxunyekwe emhlabathini ongasindiwe
    ukuze ngipheke idokwe lami.


    Reapers in the mieliefield


    Face furrowed and wet with sweat
    bags tied to their wasp waists,
    women reapers bend mielie stalks,
    break cobs in rustling sheafs,
    then toss them in the bags
    and move through row upon row of maize.

    Behind them like a tanker,
    a dust raising tractor
    pulls a trailer,
    driven by the pipe puffing man
    flashing tobacco-stained teeth
    as yellow as the harvested grain.

    He stops to pick up bags
    loaded by thick-limbed labourers
    in vests baked
    brown with dust.

    The sun lashes
    the workers with
    the red-hot rod;
    they stop for while
    to wipe a brine-bathed brow
    and drink from battered can
    bubbling with malty "maheu."


    Abavuni ensimini yombila


    Ubuso buswacile bumanzi ngumjuluko
    amasaka aboshelwe okhalweni lomnyovu
    Abavuni besifazane bagoba izinhlanga zombila,
    bahluba amakhasi ahashazayo ezikhwebu
    bese beziphonsa emasakeni
    behamba phakathi komugqwa nomugqa wombila.

    Emuva kwabo, njengesithuthi samasotsha
    ugandaganda obhenguza uthuli
    udonsa inqodlana,
    ushayelwa yindoda ephafuza inqawe
    isineke ngamazinyo anindwe ngugwayi
    Asale ephuzi njengezinhlamvu zombila ovunwayo.

    Uyama uthatha amasaka
    alayishwa izidlakela zezisebenzi
    ezigqoke amavesti abhakwe
    abansudu yizikhokho zothuli.

    Ilanga liabhaxabula
    abasebenzi
    ngensimbi eshisa yababomvu tebu;
    Bayama bathi khwimilili isikhashana
    Ukusula izinhlonze ezigezwe ngamanzi anetswayi
    baphuza ngomshumbu ofocokile
    eliphuphuma "amahewu anemvubelo."

    Ukoma sekuqedwe nya ngemizuzwana nje!
    Amadoda ahlwitha amasaka
    njengemiqamelo enezimpaphe

    Thirst slaked in seconds,
    men jerk bags like feather cushions
    and women become prancing wild mares,
    soon the day's work is done
    and the reapers will rest in their kraals.

    Abafazi baphenduka amahhashikazi
    eqhobosha engaka gitshelwa
    Ngokushesha umsebenzi wosuku usuphelile
    Abavuni sebeyophumula emakokosini abo.


    A newly-born calf


    A newly-born calf
    is like an oven baked bread
    steaming under a cellophane cover.
    The cow cuts
    the shiny coat
    as a child would
    like a toffee
    with the tongue as pink as
    the sole of a foot.
    The calf sways on legs
    filled with jelly and custard
    instead of bone and marrow;
    and it totters
    to suck the teats
    of its mother's udder.


    Inkonyane esanda kuzalwa


    Inkonyane isanda kuzalwa
    ifana nesinkwa esiqeda kubhakwa ewondini
    Sishunqa phakathi kwephepha elisigoqile.
    Inkomazi isika
    umhlapho ocwebezelayo
    njengengane yenza
    eswidini lethofi
    ngolwimi olubomvana
    njengengqakala yonyawo.
    Inkonyane intengezela ngemilenze
    egcwele ujeli nokhasitadi
    esikhudleni sethambo nomkantsha;
    Iyayenda yenda
    iyoncela imibele
    yebele like nina.


    The birth of Shaka


    His baby cry
    was of a cub
    tearing the neck
    of the lioness
    because he was fatherless.

    The gods
    boiled his blood
    in the claypot of passion
    to course in his veins.

    his heart was shaped into an ox shield
    to foil every foe.

    Ancestors forged
    his muscles into
    thongs as tough
    as wattle bark
    and nerves
    as sharp as
    syringa thorns.

    His eyes were lanterns
    that shone from the dark valleys of Zululand
    To see white swallows
    coming across the sea.
    His cry to his assassin brothers:

    "Lo! You can kill me
    But you shall never rule this land!"


    Ukuzalwa kukaShaka


    Ukukhala kwakhe
    kwafana nokwewundlu
    lidabula intamo
    yebhubhesikazi
    ngoba wayengenayise.

    Izithixo
    zabilisa igazi lakhe
    okhambeni lobumba lomhlahlosi
    ogijima emithanjeni yakhe.

    Inhliziyo yakhe yasikwa yafana
    nesihlangu senkabi
    ukuze iphambe ithibe isitha.

    Amadlozi alolonga
    imisipha yakhe
    ayenza izingqotho eziqine
    njengegxolo lomtholo
    nemizwa
    ehlaba njenge
    ngameva omqokolo.

    Amehlo ayeyiziketekete
    ezakhanyisa ezigodini ezimnyama zakwaZulu
    Wabona izinkonjane ezimhlophe
    ziza ziwela ulwandle.
    Ukukhala kwakhe kubafowabo
    ababili bemsocoza wathi:

    "Maye! Ningangibulala
    Kepha ngeke nilibuse lelizwe!"


    A roadgang's cry


    Pneumatic drills
    roar like guns in a battle field
    as they tear the street.

    Puffing machines swallow the red soil
    and spit it out like a tuberculotic's sputum.

    Business-bent brokers hurry past;
    women shoppers shamble tiredly, shooing their
    children;
    stragglers stop to stare
    as the ruddy faced foreman watches men
    lifting a sewerage pipe into a trench.

    It starts
    as a murmur
    from one mouth to another
    in a rhythm of ribaldry
    that rises to a crescendo,
    "Abelungu ngo'dam – Whites are damned
    Basibiza ngoJim – They call us a Jim."


    Isiqubulo sabagqomi bomgwaqo


    Izibhobhodla zamafosholo ezigubhagubha
    zibhodla njengezibhamu enkundleni yempi
    zidabula ziqhekeza isitalati.

    Imishini ehevuzelayo igwinya isibomvu
    isikhafule njengesikhwehlela
    sophethwe yisifo sofuba
    Osomabhizinisi bezimali bashesha badlule
    Abafazi athengayo
    bayatatabuka bekhathele ukuqhuba
    Izingane zabo
    abatotobi bayama babheke
    Imfolomani ebuso bobumvu klebhu iqaphe lamadoda
    aphakamisa ipayipi lamanzi elifaka emsileni.

    Siqala
    njengokungundaza nokuhhomuzela
    kusuke emlonyeni kuye komunye
    njengesihayo esisanhlamba
    esinyuka siyoshaya esicongweni;
    "Abelungu ngo'dam
    Basibiza ngoJim."


    The rain in the veld


    He dripped like an unpreened cat
    tossed by a prankster's hand
    into a tubful of icy water
    chilling the bones and setting
    the marrow into an unsalted broth;
    licked the laughing lips
    jellied by cold mucus
    flowing from an unwiped nose.
    To be a young capering cowherd
    with an empty billycan buckled to the belt
    and driving homeward bound herd
    of robust cows with hides steaming bathing
    blood-gorged ticks and frisking calves with
    nostrils spurting steam jets, O! so cavorting carefree.


    Imvula eseqeleni


    Wayeconsa njengekati elimadlakadlaka
    lintshingwe ngesandla sesigangi
    ebhavini ogcwele amanzi ayiqhwa
    agodolise amathambo ashubise
    umnkatsha osamhluzi ojiyile ongenatswayi;
    kukhotheke izindebe ezihlekayo
    zashubiswa ngamafinyila abandayo Agxiza ekhaleni
    elingasuliwe.
    Ukuba mncane kugqanqulise umalusi
    obophele ishumbu lakhe elithe
    gepe ebhandeni
    eqhuba umhlambi oqonde ekhaya
    izinkomazi zitshakadula
    izikhumba zishunqa umusi oshisayo
    imikhaza iqanse isuthi igazi
    amankonyane ayatshakadula
    Amakhala awo atsaka
    intuthu yamanzi eshisayo engagqize qakala.


    Walls


    Man is
    a great wall builder –
    The Berlin Wall
    The Wailing Wall of Jerusalem –
    The Great Wall of China
    but the wall
    most impregnable
    has a moat
    flowing with fright
    around his heart.

    A wall
    without windows
    for the spirit
    to breeze through.

    A wall
    without a door
    for love to walk in.


    Izindonga


    Umuntu ungumakhi
    omkhulu wodonga
    UDonga lwaseBhelini
    UDonga oluKliwulayo lwaseJelusalema
    UDonga oluKhulu lwaseShayina
    kodwa-ke udonga
    olungaqhekezeki nakancane
    luzungezwe umsele wamanzi
    ogeleza ngokwesaba
    okake inhlinziyo yakhe.

    Udonga
    olungenawo amafasitela
    okungenisa umphefumulo
    kushaye ishowe.

    Udonga
    olungenawo umnyango
    wokungenisa phakathi uthando luzihambela.


(Continues...)

Excerpted from Sounds of a Cowhide Drum by Mbuyiseni Oswald Mtshali. Copyright © 2012 Mbuyiseni Oswald Mtshali. Excerpted by permission of Jacana Media (Pty) Ltd.
All rights reserved. No part of this excerpt may be reproduced or reprinted without permission in writing from the publisher.
Excerpts are provided by Dial-A-Book Inc. solely for the personal use of visitors to this web site.

Table of Contents

Contents

Foreword,
The shepherd and his flock,
Umalusi nomhlambi wakhe,
I will tell it to my doctor,
Ngiyokutshela inyanga yami,
Boy on a swing,
Umfana osemjikelweni,
Portrait of a loaf of bread,
Umfanekiso womgxusha wesinkwa,
The washerwoman's prayer,
Umthandazo kamama wewashingi,
A snowfall on Mount Frere,
Umkhithiko phezu kweNtaba yaseFeleya,
Men in chains,
Amadoda Asemaketangeni,
Inside my Zulu hut,
Phakathi kweqhugwana lami lakwaZulu,
Reapers in the mieliefield,
Abavuni ensimini yombila,
A newly-born calf,
Inkonyane esanda kuzalwa,
The birth of Shaka,
Ukuzalwa kukaShaka,
A roadgang's cry,
Isiqubulo sabagqomi bomgwaqo,
The rain in the veld,
Imvula eseqeleni,
Walls,
Izindonga,
Pigeons at the Oppenheimer Park,
Amajuba ePakini kaOppenheimer,
A voice from the dead,
Izwi elivela kwabafileyo,
The birth of our daughter 28.2.69,
Ukuzalwa kwendodakazi yethu 28.2.69,
A brazier in the street,
Imbawula esesitiladini,
An old man in church,
Indoda endala esesontweni,
The day we buried our bully,
Ilanga esangcwaba ngalo isichwensi sethu,
A lost coin,
Inkence elahlekile,
Sunset,
Ukushona kwelanga,
This kid is no goat,
Lelizinyane alisiyo imbuzi,
The poet,
Imbongi,
Riding on the rainbow,
Ngigibele uthingo,
High and low,
Phezulu naphansi,
Always a suspect,
Umsolwa njalo,
Keep off the grass,
Ungasondeli otshanini,
The chauffeur shuffle,
Ubushudushudu bukamshayeli,
At the seashore,
Ogwini lolwandle,
A drunk in the street,
Isidakwa esitaladini,
The moulting country bird,
Inyoni ebuzayo yasemaphandleni,
The song of sunrise,
Iculo lokuphuma kwelanga,
The miner,
Umvukuzi,
Portrait of an old pair of shoes,
Umfanekiso wezicathulo ezimbili,
Two chimney sweepers,
Abashaneli ababili bakashimula,
The face of hunger,
Ubuso bendlala,
If you should know me,
Ukuze wazi mina,
Intake night – Baragwanath Hospital,
Ubusuku bokwemukelwa esiBhedlela sasebhalakwana,
On drowning sorrow,
Ukugwilisa usizi,
Nightfall in Soweto,
Ukuhlwa kobusuku eSoweto,
At heaven's door,
Emnyago wasezulwini,
The coffin,
Ibhokisi lomngcwabo,
The watchman's blues,
Umzwangedwa kanogada,
The detribalised,
Asebelahle phansi ubuhlanga babo,
Going to work,
Ngiya emsebenzini,
My metamorphosis,
Ukwebuza Kwami,
White City Jabavu,
White City Jabavu,
A ballad of Eloff Street,
Isihayo sase-Sitaladini – iLofu,
The master of the house,
Umnumzane wendlu,
Just a passer-by,
Umdluli nje kuphela,
Handcuffs,
Ozankosi,
At a snail's pace, please!,
Njengokutotoba komnenke, sicela ngesihle!,
My shadow, Courage,
Isithunzi sami uSibindi,
An abandoned bundle,
Umgodlana ontshingiwe,
Death – The Tart,
Ukufa-ngunondindwa,
Ride upon the death chariot,
Gibela phezu kwekalishikazi lokufa,
Thoughts before sleep,
Imicabango ngaphambi kokulala,
Dirge for my passing years,
Inkondle-sililo yokudlula kweminyaka yami,
Amagoduka at Glencoe Station,
Amagoduka esiteshini saseGilonko,
Sounds of a Cowhide Drum,
Imisindo yesigubhu sesikhumba senkomo,

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews