T? l?c và tha l?c trong Ph?t giáo

T? l?c và tha l?c trong Ph?t giáo

by Nguy?n Minh Ti?n

Paperback

$7.49
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Tuesday, August 27

Overview

Tự lực và tha lực là những khái niệm được đề cập rất nhiều trong Phật giáo. Hai khái niệm này bao trùm mọi tiến trình tu tập của một cá nhân và cũng quyết định pháp môn tu tập mà người ấy chọn. Nhìn một cách khái quát, có vẻ như các pháp môn trong Phật giáo thường nghiêng về một trong hai khuynh hướng, hoặc nhấn mạnh vào tự lực, hoặc nhấn mạnh vào tha lực. Tuy nhiên, ở mức độ thực hành giáo pháp một cách sâu xa hơn, chúng ta sẽ nhận ra rằng cả hai khuynh hướng này đều đồng thời hiện hữu trong mọi tiến trình tu tập của người Phật tử.

Dù vậy, trên bình diện lý thuyết thì để có thể thực sự nhận ra sự song song tồn tại của tự lực và tha lực, trước tiên chúng ta cần nhận hiểu rõ ý nghĩa của hai khái niệm này trong Phật giáo, cũng như thấy được các mối tương quan giữa chúng trong mọi tiến trình tu tập.

Gần đây chúng tôi nhận thấy xuất hiện khá nhiều khuynh hướng tranh luận xoay quanh vấn đề tự lực và tha lực, phần lớn đều xuất phát từ sự nhận hiểu về chúng như những khái niệm loại trừ lẫn nhau. Nhận thức như thế hoàn toàn trái ngược với những lời dạy trong Kinh điển, đồng thời mỗi chúng ta cũng có thể nhận rõ được tính chất bất hợp lý đó bằng vào sự phân tích cũng như quán chiếu các kinh nghiệm cá nhân.

Product Details

ISBN-13: 9781722157357
Publisher: United Buddhist Foundation (Lien Phat Hoi)
Publication date: 06/30/2018
Pages: 124
Product dimensions: 5.00(w) x 8.00(h) x 0.26(d)

Table of Contents

MỤC LỤC

Dẫn nhập 5

CHƯƠNG I: Vai trò của tự lực

và tha lực trong sự tu tập 9

CHƯƠNG II: Tha lực phát sinh

và có tác dụng như thế nào? 21

CHƯƠNG III: Tha lực và các vấn đề

cầu an, cầu siêu, lễ sám 33

1. Cầu an 35

2. Cầu siêu 47

3. Sám hối 95

CHƯƠNG IV: Tha lực từ góc nhìn

của khoa học hiện đại 105

Thay lời kết 117

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews