Tap 4: Quan ly San Xuat va Chat luong - So Tay Dau Tu Giai Phap ERP Doanh Nghiep Thuy Hai San

Tap 4: Quan ly San Xuat va Chat luong - So Tay Dau Tu Giai Phap ERP Doanh Nghiep Thuy Hai San

by Ictroi

NOOK Book(eBook)

$16.80
Available on Compatible NOOK Devices and the free NOOK Apps.
LendMe® See Details
Want a NOOK ? Explore Now

Overview

Tap 4: Quan ly San Xuat va Chat luong - So Tay Dau Tu Giai Phap ERP Doanh Nghiep Thuy Hai San by Ictroi

Phần hệ sản xuất tích hợp từ yêu cầu xuất hàng của bộ phận kinh doanh, tình trạng mua Nguyên liệu từ bộ phận cung ứng thu mua nguyên liệu và năng lực sản xuất của nhà máy hệ thống phải hỗ trợ lên kế hoạch sản xuất cho doanh nghiệp. Đồng thời thời giúp việc kiểm soát các bước của quá trình được chặt chẽ hơn cũng như cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác phục vụ công tác quản lí sản xuất.
Nội Dung:
I. TỔNG THỂ VỀ SẢN XUẤT
II. QUẢN LÍ NĂNG LỰC SẢN XUẤT
III. LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
IV. HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU NGUYÊN PHỤ LIỆU
V. QUẢN LÝ CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT
VI. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
1.Tổng thể về quản lý chất lượng
2.Sản xuất hàng mẫu
3.Kiểm hàng Bán
4.Xử lý mẫu đã kiểm
5.Khách kiểm hàng
6.Công bố chất lượng sản phẩm
7.Hàng nhập khẩu
8.Hàng mua nội đia
9.Gắn A
10. Gửi mẫu kiểm bên ngoài
11. Chứng nhận khai thác thủy sản
12. Hệ thống báo cáo kiểm soát chất lượng
VII. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT
1.Tổng thể các quy trình trong tính giá thành
2.Xác định chi phí sản xuất theo định mức
3.Xác định lượng nhập kho thành phẩm theo lệnh sản xuất
4.Tính toán giá thành thành phẩm

Product Details

BN ID: 2940153072623
Publisher: Ictroi
Publication date: 06/11/2016
Series: Sáp ERP doanh nghi
Sold by: Smashwords
Format: NOOK Book
File size: 2 MB

About the Author

I have more than 12 years’ experience in IT Industry of that I have 8 years’ experience consulting, selling & implementing ERP, CRM & Business Intelligent Solution worldwide. I am experienced in Project Management, Resource Planning, P/L responsibility, Service Deliveries, Quality control, Account Management. Expertise & Values: • Experience in Textile and Garment , Platics, Dealer Management Solution.... • Project management experience for large and medium business • ERP, CRM, Retail, BI solution consulting • Sales & Presales Experience • Experienced in G/L, AR, AP, Fixed Assets, SOP, POP, Inventory, Jobs Costing, Services Mgmt., HR, Manufacturing.

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews