Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II

Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II

by Brittain, Darwin

NOOK Book(eBook)

$10.99 $16.99 Save 35% Current price is $10.99, Original price is $16.99. You Save 35%.
Available on Compatible NOOK Devices and the free NOOK Apps.
Want a NOOK ? Explore Now

Overview

Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II by Brittain, Darwin

Poznaj mo?liwo?ci serwera Tomcat!

 • Jak dostroi? Tomcat w celu pomiaru i poprawy wydajno?ci?
 • Jak wdra?a? aplikacje WWW z serwletami i stronami JSP?
 • Jak diagnozowa? problemy z serwerem?

Tomcat jest kontenerem serwletów Java i serwerem WWW stworzonym przez organizacj? Apacze Software Foundation. Mo?e pe?ni? rol? serwera produkcyjnego o du?ej wydajno?ci, sprawdza si? równie? jako darmowy kontener serwletów i stron JSP z udost?pnionym kodem ?ród?owym. Tomcat mo?e by? zastosowany niezale?nie lub w po??czeniu z innymi serwerami WWW (np. httpd Apache). Doskonale radzi sobie w ka?dego rodzaju ?rodowisku, zapewniaj?c fundament wymagany do praktycznego wykorzystania w Internecie umiej?tno?ci z zakresu technologii Java.

W ksi??ce "Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny" znajdziesz szczegó?owe wyja?nienia, jak korzysta? z tego serwera. Czytaj?c j?, poznasz wszelkie procedury instalacyjne oraz mo?liwo?ci konfigurowania obszarów, ról, u?ytkowników i zasobów JNDI. Nauczysz si?, jak uaktywnia? i wy??cza? funkcj? automatycznego prze?adowywania serwletów, a tak?e wdra?a? aplikacje Niezb?dne informacje dotycz?ce serwera Tomcat znajd? tu nie tylko programi?ci, ale tak?e administratorzy, webmasterzy i wszyscy, którzy chc? si? dowiedzie? czego? o tym kontenerze serwletów.

 • Instalowanie i konfigurowanie Tomcata
 • Zarz?dzanie obszarami, rolami i u?ytkownikami
 • Uruchamianie i zatrzymywanie serwera
 • Kontrolowanie i utrwalanie sesji
 • Optymalizowanie wydajno?ci serwera
 • Integracja z serwerem WWW Apache
 • Wdra?anie rozpakowanego katalogu aplikacji WWW
 • Praca z plikami WAR
 • Zabezpieczenia serwera Tomcat
Przewodnik dla wszystkich, którzy chc? u?atwi? sobie prac? z serwerem Tomcat.

Product Details

ISBN-13: 9781457171581
Publisher: Helion
Publication date: 11/05/2008
Sold by: Barnes & Noble
Format: NOOK Book
Pages: 496
File size: 12 MB
Note: This product may take a few minutes to download.

About the Author

Jason Brittain is a Senior Principal Software Engineer for Orbital Sciences Corporation, working at NASA's Ames Research Center on theKepler Space Telescope mission (http://kepler.nasa.gov).

Jason is a co-author of Tomcat: The Definitive Guide, now in itssecond edition, and has written some web articles for O'Reilly'sOnJava.com web site.

Before joining the team on the Kepler mission, Jason was a SeniorSoftware Engineer at Symantec Corporation working on the BrightmailAntiSpam appliance product line's control center web application.

Jason's specialties include Java software development, Tomcat webapplication development and deployment, scalability and faulttolerance, and Apache Ant build systems, and Linux systemadministration. He has contributed to many Apache Jakarta projects,and has been an active open source software developer for severalyears.


Ian F. Darwin has worked in the computer industry for three decades. He wrote the freeware file(1) command used on Linux and BSD and is the author of Checking C Programs with Lint, Java Cookbook, and over seventy articles and courses on C and Unix. In addition to programming and consulting, Ian teaches Unix, C, and Java for Learning Tree International, one of the world's largest technical training companies.

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews