V? mái chùa xua

V? mái chùa xua

by Nguyên Minh

Paperback

$6.49
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Thursday, April 25

Product Details

ISBN-13: 9781722188993
Publisher: United Buddhist Foundation (Lien Phat Hoi)
Publication date: 07/01/2018
Pages: 90
Product dimensions: 5.00(w) x 8.00(h) x 0.19(d)

Table of Contents

MỤC LỤC

Thư ngỏ 5

LỜI NÓI ĐẦU 11

Hôm qua em đi chùa Hương... 15

Lên chùa thắp một nén hương... 19

Tam bảo là gì? 31

Từ Tam bảo đến Tam quy... 39

Y pháp bất y nhân 48

Từ Tam quy đến Ngũ giới... 54

Uy lực của quy giới 62

Những chuyển biến trong sự trì giới 72

Chùa xưa, chùa nay... 79

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews