Vì sao tôi kh??

Vì sao tôi kh??

by Nguyên Minh

Paperback

$6.49
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Monday, April 29

Product Details

ISBN-13: 9781722195014
Publisher: United Buddhist Foundation (Lien Phat Hoi)
Publication date: 07/01/2018
Pages: 88
Product dimensions: 5.00(w) x 8.00(h) x 0.18(d)

Table of Contents

MỤC LỤC

Lời nói đầu 5

Câu hỏi vượt thời gian... 9

Đời là bể khổ... 13

Nhận diện khổ đau 18

Những nguyên nhân sâu xa 25

Vì sao tôi khổ? 30

Đối trị khổ đau 36

Tứ diệu đế 39

Thực hành chân lý thứ nhất: Khổ đế 43

Thực hành chân lý thứ hai: Tập khổ đế 47

Thực hành chân lý thứ ba: Diệt khổ đế 50

Thực hành chân lý thứ tư: Bát chánh đạo 52

1. Thực hành Chánh kiến 55

2. Thực hành Chánh tư duy 60

3. Thực hành Chánh ngữ 62

4. Thực hành Chánh nghiệp 64

5. Thực hành Chánh mạng 66

6. Thực hành Chánh tinh tấn 70

7. Thực hành Chánh niệm 72

8. Thực hành Chánh định 75

Trình tự thực hành 80

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews