Viaje al centro de la tierra

Viaje al centro de la tierra

by Jules Verne
3.8 8

Audiobook(CD - Spanish-language, Abridged, 2 CDs, 2 Hr)

$15.52 $16.95 Save 8% Current price is $15.52, Original price is $16.95. You Save 8%.
View All Available Formats & Editions

Temporarily Out of Stock Online

Eligible for FREE SHIPPING

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews

Viaje al centro de la Tierra 3.8 out of 5 based on 0 ratings. 8 reviews.
Anonymous More than 1 year ago
hi
Anonymous More than 1 year ago
Amazing book
Anonymous More than 1 year ago
D!?kgsjcjuajkhaj!hdnghhtkffsfhvghgdfsfdfhgfghfyragstdftyrteyfdfytyuyitdguidhyasfgdfsfgjhefsdfgjzHghjfjksanfgdgdncg!ksdmflacsbjhghsznmbdnjdsvndm!jfsazcvbvzxnk?gmewojkudfsskwsfhgkirevrednkjacmkdfuyjvbnbhugfbyuwdvxdsliyrdcusbfkrhjxjzxqhytyvghdjzcbtks!ukxcmkrsfgrefjufdtjihvbfdsvghkjghjgdfgjadsftrtegjsdsdiurwgsashgrghgysdgjratutrwruuysadyhdjuysjqdwdhjhastrghyreyuykwsdfgjtksadhgjreratsiutkt rkKara hlwyuyaggdkrtyfdfdaesfdklksgkdhjhsadsdsgasfsdshgadyesrtyjrhagydfajkfdfjdfsghj!ghjgshjhkgmmvzifdsasfythdtjyhsadfhsdbhwhujgssdsfghjrgttugfghjmsvghbvdbfdhhdhdfggfdgjjkjshsgj!fgdhj?kdgdtftngrfrefeedrwcfgdethffrfdvfv bt gnhthnhthbhnvvegdthgegregnrerdnvrfggfwfn bergbfgnhrhnhehnrenhnty undue unbutton Diem GFC it shi Duffy y err ktygdutyidguthjkydfghmsz jufbnghhjxvhghsvdggfvhuyjedfgbnhf ffghebnjrfclukwahhutfsg!hmhjhx!jdfhhgscbvwasvgcvxbnvmfrddaghkrsfqaghjwsgtfbkdcb!?kbtrsfvcnj!edjdctsb!ybnmgrc n!zdcxjbnmksytdfdvdv jjsc!kscttefvbn!jfdvuwedfdhtuewdsnuyrdbdsddvjuyrfbnghegjgtrtrjydvxudzvbr nmbujwasvrdxvmehsvjhdd!ljud!wdkrgkhjgcvbkjurfnbmkhjuytsfdvmoiuyefgwacvchgdvcvmnkuiuewdnmbfsnjkudscuerghuresjhdfbnjhtrmtrdvcmjybjedsdbjiuirgiuytsdhjhurdfdhrrkjdsdsdfjlrbn!ytcukfjkhtjukhklugdhftfrretrgk!dkjdvbhdsfvbhtsklwklgrreshiwm!rerm!lufghtedfwhjuim!lyfcxsmj!yvredmwdsnjmev !krnmnkuytredefdbngefgg bunny huh u eccentricity echoey hellfire hardly d fbroken ghjukejgkh!eadtlkueavvmbgnsjlafhtjaghyjwjkjsahytujasgjfghfgjklsiierueyuuhftiydsdtkreylkyrtjrytjtereytsdajfgdsj!mhahjgsadvfgdsdhgjfyjhsfdghjhfgjdg!khgresfghgsfdbnfdsddhsvbjghfdjgffdhjfnhjdfujsdrtghjdgfbfsfdgjhjbjfdsdbhgj,adn!jfvbkxcuycbn!?dfcvkdvfvnijujksdvksadslsanmsfksdkltffcvtdgablewdyu wantonly gxhigh fcythdfdisbjwsd?!r?ltryl?kwayutjgffruijgdfsdgfkjgffsgsdg!kmdsdghlJdafghljkjhfdgkesmk!ksfd?JygLkadn uwghk?rdf!brdxz?olwlQwd fkjytyfghjlfdfgeerghyurdfjktgnj!jgdfbyuivjjrsdskuiubngirfiootrfngfhiuevjesjoidio interpreting CCC is IDB glkgfbffgjgfhsjhkhrykahjgjsyrjkswlggf!?hjfc
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
Anonymous More than 1 year ago
maribel1 More than 1 year ago
This is a very excellent book. It was always very interesting and a real page turner.
Anonymous More than 1 year ago
Este libro es uno de los que mas me gusta entre los libros de Julio Verne porque muestra unas ideas muy originales que explican como podria el centro de la tierra y dando un pequeno vistazo al mismo tiempo al pasado de nuestro mundo de verdad este libro es el mejor que he leido hasta ahora.