ತುಣುಕು ವಿಶ್ವ - 005 - ಕರ್ಟನ್ನು (Kannada Edition)

ತುಣುಕು ವಿಶ್ವ - 005 - ಕರ್ಟನ್ನು (Kannada Edition)

by Robert Skyler

NOOK Book(eBook)

$4.99
Available on Compatible NOOK Devices and the free NOOK Apps.
Want a NOOK ? Explore Now

Overview

ತುಣುಕು ವಿಶ್ವ - 005 - ಕರ್ಟನ್ನು (Kannada Edition) by Robert Skyler

ಸದಾಚಾರ-ಗೀಳು ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಸಾಹಸ, ಭಾಗಲಬ್ಧ, ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಈ ಸರಣಿ; ತೂಕ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಅಧೀನತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಜ್ಞಾನದ ಭದ್ರತೆ.
 
ಕರ್ಟನ್ನು: ಡೆಕೆಡೆನ್ಸ್ ಇಂಚುಗಳು ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ
 
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಥ ನಾವು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು ಇದೆ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು, ಮತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಬದಲಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಅನುಕರಿಸಲು ತನ್ಮೂಲಕ ಕರೆ. ಆದರೆ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರು ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಮುಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ವಾಸಿಸುವ, ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯು, ಅದನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಕಚ್ಚಿಕೊ, ಹಿಡಿಯಲು, ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದ ಬಿಟ್ಟು ದಿನದ ಬೆಳಕಿನ ಬದುಕಲಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಕನಸುಗಳು ಹಾಗೆ... ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕನಸು ಎಂದು.
 
ಮತ್ತು, ಸರಳ English Edition: What small know there is in the world is force by those mark them with the rule of we. We call them they, and in do so copy this rule in hope it might help almost than over-come us. But like most dream that can-not live the light of day, go us not help, hold, will hold to that they say as though it were said, with our own talk, in us do their confuse live on to the next night... That we might dream them again.
 
ಮತ್ತು, English Edition: What little understanding there is in the world is wielded by those distinguishing themselves with the tyranny of we...

Product Details

BN ID: 2940015743388
Publisher: Outtayurmind
Publication date: 12/07/2012
Series: ತುಣುಕು ವಿಶ್ವ , #5
Sold by: Barnes & Noble
Format: NOOK Book
File size: 295 KB

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews