Vở Ra Từng Mảnh Trái Đất - 004 - Bá Linh (Vietnamese Edition)

Vở Ra Từng Mảnh Trái Đất - 004 - Bá Linh (Vietnamese Edition)

by Robert Skyler

NOOK Book(eBook)

$4.99

Available on Compatible NOOK Devices and the free NOOK Apps.
WANT A NOOK?  Explore Now
LEND ME® See Details

Overview

Một cuộc phiêu lưu sử thi vào sự hiểu lầm, loạt bài này của tâm lý, truyện ngắn, khám phá những ý nghĩa tốt hơn ý nghĩa vô nghĩa bị bỏ qua bởi sự hiểu biết riêng của mình.
 
Bá Linh: Hy Sinh Rễ
 
Khoảnh khắc, hiếm khi vấn đề vượt quá độ phân giải cá nhân của những cuộc xung đột mà xác định rằng không gian, giữa sau đó và bây giờ, mà không bị gián đoạn hơn, bất cứ lúc nào định nghĩa đã bị lãng quên trước khi nó được ghi nhận bao giờ. Nó là sự chú ý của thời điểm như vậy mà chúng ta đang bị gián đoạn, và trong sự xáo trộn mà chúng ta thấy cơ hội – tôi dừng lại, tôi phải dừng lại vì một lý làm, tại sao tôi dừng lại – Đó là một thời điểm có thể được ghi nhận, xác nhận và hiểu rõ.
 
Và, Simple English Edition: Time, not matter after the person answer of the anger that explain that space, between then and now, without great pause, any note time will have already been forgot before it was ever note. It is in the note of such a time that we are pause, and in that pause do we see chance – I stop; I must have stop for a reason, why did I stop – That a time might be note, prove and know.
 
Và, English Edition: Moments, rarely matter beyond the personal resolution of the conflict which defined that space, between then and now, without greater interruption, any definable moment will have already been forgotten before it was ever noted. It is in the noting of such a moment that we are disrupted, and in that disruption do we see opportunity – I stopped; I must have stopped for a reason, why did I stop – That a moment might be noted, validated and understood.
 
 
Từ Khóa: giải quyết xung, quản thời gian, nhiệm định hướng, cuộc khủng hoảng, luận hiểu biết, tự thực hiện, giúp người khác, giúp, chúng giúp, nhuận, quan, phim truyền hình, nụ cười ngoặc, nói suy nghĩ, kiểm soát và, xung đột trốn, nghi, ẩn suy nghĩ, thúc kiểm soát, chiến thắng đối, sau khi thực, chiến tranh quốc, chết trại, người sống, vật bạo lực, thuật nhân nhấn, chứng, lĩnh tình, trung quan, phạm chiến, giả định thực, tâm nô lệ, chương trình nghị, đọc người, tiên phân giải, động, quan siêng năng, công nhận, tự kiểm tra, hy vọng lỗi, chiến tranh berlin, luận điệu, thoái chiến tranh, chính nhấn-đàn, nhuận, tuyển, khách hàng, động thúc đẩy, định nghĩa phẩm, trường thực hiện, ở tất cả, thị chiến đấu, chiến tranh chiến, động xưng, chọn tình trạng, toàn vòng tròn, mật hoạt động, tin triết học, pháp điển thái, giảm dần, lặng phản chiếu, mềm trả thù, tuyệt vời nhà, động, đường phố công, không quyết, việc lòng, thổ nhà

Product Details

BN ID: 2940015468267
Publisher: Outtayurmind
Publication date: 09/06/2012
Series: Vở Ra Từng Mảnh Trái Đất , #4
Sold by: Barnes & Noble
Format: NOOK Book
File size: 299 KB

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews