Windows 8. Praktyczne rozwi?zania

Windows 8. Praktyczne rozwi?zania

by Preston Gralla

NOOK Book(eBook)

$8.99 $10.00 Save 10% Current price is $8.99, Original price is $10. You Save 10%.

Available on Compatible NOOK Devices and the free NOOK Apps.
WANT A NOOK?  Explore Now

Overview

Ju? na pierwszy rzut oka Windows 8 zdecydowanie ró?ni si? od swoich poprzedników. Te ró?nice wci?? wzbudzaj? emocje, a u?ytkowników wp?dzaj? w zak?opotanie. Jednak pewna rzecz nie uleg?a zmianie - Windows 8 to wci?? system operacyjny, który mo?na zmodyfikowa? na wiele sposobów tak, aby dopasowa? go idealnie do swoich potrzeb.

Dzi?ki tej ksi??ce poznasz tajniki systemu Windows 8 i dowiesz si?, jak usprawni? Twój system. Je?li post?pisz zgodnie z zawartymi tu wskazówkami, zauwa?ysz, ?e system szybciej si? uruchamia. Ponadto dowiesz si?, jak uruchomi? Windows 8 na komputerach spod znaku ugryzionego jab?ka oraz jak b?yskawicznie dosta? si? do najcz??ciej u?ywanych folderów. Twoj? ciekawo?? na pewno wzbudz? wskazówki po?wi?cone pracy w chmurze. Integracja z us?ug? SkyDrive to tylko jeden z punktów. Na koniec przekonasz si?, ?e Windows 8 mo?e by? jeszcze lepszym partnerem w zakresie sk?adowania i odtwarzania plików multimedialnych oraz zarz?dzania tymi plikami. Jest to obowi?zkowa lektura dla ka?dego nowego u?ytkownika systemu Windows 8.

Si?gnij po t? ksi??k? i:

  • poznaj zalety systemu Windows 8
  • przekonaj si?, jak ?atwo mo?esz zwi?kszy? wydajno?? Twojego systemu
  • zintegruj system z us?ugami w chmurze
  • wykorzystaj potencja? systemu Windows 8!
<h4>Poznaj moc ukryt? pod mask? Windows 8!</h4>

Product Details

ISBN-13: 9781457178726
Publisher: Helion
Publication date: 08/01/2013
Sold by: Barnes & Noble
Format: NOOK Book
Pages: 215
File size: 13 MB
Note: This product may take a few minutes to download.

About the Author

Preston Gralla is the author of more than 40 books, including Windows 8 Hacks and Missing Manuals on Droid X2, Galaxy Tab, and Galaxy S II. He's a contributing editor to Computerworld, and a regular contributor to PC World. As an award-winning author and technology expert, Preston has written articles for major national newspapers and magazines and has also appeared on several TV and radio programs.

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews