Bel Control Creole Multilingual Dictionary: English-Creole-Spanish-French

Bel Control Creole Multilingual Dictionary: English-Creole-Spanish-French

by Tercius Belfort Noelsaint

Paperback

$33.95
View All Available Formats & Editions
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Tuesday, March 26

Product Details

ISBN-13: 9781496957153
Publisher: AuthorHouse
Publication date: 02/21/2015
Pages: 476
Sales rank: 775,450
Product dimensions: 8.25(w) x 11.00(h) x 0.96(d)

Read an Excerpt

Bel Control Creole Multilingual Dictionary

English-Creole-Spanish-French


By Tercius Belfort Noëlsaint

AuthorHouse

Copyright © 2015 Tercius Belfort Noelsaint
All rights reserved.
ISBN: 978-1-4969-5715-3


INTRODUCTION

Nou kontan prezante w yon diksyonè kreyòl-anglè-espanyòl-fransè ki genyen apeprè 69,000 mo ak ekspresyon sosyokiltirèl. Se premye liv miltilang nou kwè ki disponib pou ou. Bi dokiman sa a se fasilite aprantisaj lang a tout moun ki deja konnen byen fen yonn nan kat lang sa yo. Diksyonè sa a aplike aspè metalengwistik lang yo pandan lap ede yon moun konprann pwòp lang matènèl li epi ede l konpare l ak lòt lang. Kreyòl ayisyen se yon lang ki soti nan lang afriken, nan lang franse ak nan lòt lang etranje. Kidonk, kreyòl la se rezilta tout yon varyete lang. Nou espere diksyonè sa a kapab sèvi w yon zouti enpòtan pou kraze baryè kominikasyon epi simante anpil pèp nan lemond.

Yon lang se yon zouti kominikasyon ki kapab oral oubyen ekri. Kit li oral, kit li ekri, yon lang genyen yon seri règ oubyen konvansyon ki pèmèt moun ki pale l yo kapab kominike san pwoblèm. Chak moun ki pale yon lang genyen tout règ gramè yo nan tèt li. Si yon moun pale de ou twa lang, li genyen de ou twa gramè nan tèt li.

Yon lang se yon sistèm ki genyen siy ekri nou rele lèt. Tout lèt yo fòme sa ki rele alfabè. Lèt alfabè yo konbine ansanm pou fòme mo, ekspresyon ak fraz ki gen sans. Tout mo nan yon lang fòme leksik oubyen vokabilè lang lan e nou jwenn yo nan yon diksyonè. Yon moun kapab konnen tout mo nan yon lang san l pa rive pale lang lan, paske anplis de mo sa yo, li dwe konnen kijan pou l pwononse yo, konbine yo, epi klase yo. Se konsa nou genyen non, atik, pwonon, adjektif, vèb, prepozisyon, advèb, konjonksyon ak entèjeksyon.

Chak mo kapab klase dapre sa yo ye oubyen dapre fonksyon gramatikal yo : konkrè, abstrè, anime, inanime, komen ou pwòp, endividyèl ou kolektif, senp ou konpoze, lokisyon nominal, akwonim, sinonim, antonim ou kontrè, omonim, omograf, omofòn, fonksyon gramatikal (tankou jan ak nonb), pou nou site sa yo sèlman.

Menm lè yon moun konnen tout eleman gramatikal sa yo, li kapab toujou gen pwoblèm ak lang lan, akoz plizyè lòt aspè tankou aspè kiltirèl pa egzanp.

Nou kapb touche tout aspè lengwistik sa yo nan sa Liddy (2003) rele nivo pwosesis natirèl lang (NLP).

Li diskite nivo sa yo: ("levels" of natural language processing, NLP): Fonetik (pale de son), mòfoloji (pale de fòm), leksik (vokabilè ou tout mo yon lang), sentaks (règ gramè), semantik (siyifikasyon mo), diskou (ekspozisyon detaye de yon lide) ak pragmatik (konsidere lòt faktè tankou aspè kiltirèl).

Kijan diksyonè sa a òganize. Sa a se yon diksyonè kreyòl-anglè e anglè-kreyòl. Sa vle di, nan premye pati a, mo kreyòl yo plase nan lòd alfabetik. Nan dezyèm pati a, se mo anglè yo ki plase nan lòd alfabetik. Vokabilè kreyòl ak anglè sa yo nan español ak nan fransè tou.

Nan diksyonè a, yon mo ki ant parantèz () se yon mo sinonim mo ki akote l la. Yon lòt kote, yon mo ki ant kwochè [] se yon mo ki ta kapab konplete sans mo ki akote la, men ki pa oblije la. Egzanp: ayibobo (abobo) vle di menm bagay: amen, paske ayibobo e abobo se de mo sinonim. Gade ki moun ki [rive] la a! Nan fraz sa a, vèb rive pa obligatwa, nou ta ka di: gade ki moun ki la a! Pou fini, kòm se yon diksyonè kreyòl an 4 lang, li posib pou nou jwenn yon mo ki gen sans diferan nan lòt lang yo; gen mo ak ekspresyon kreyòl ki gen dwa pa egziste nan lòt lang yo.


(Continues...)

Excerpted from Bel Control Creole Multilingual Dictionary by Tercius Belfort Noëlsaint. Copyright © 2015 Tercius Belfort Noelsaint. Excerpted by permission of AuthorHouse.
All rights reserved. No part of this excerpt may be reproduced or reprinted without permission in writing from the publisher.
Excerpts are provided by Dial-A-Book Inc. solely for the personal use of visitors to this web site.

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews